नरगुन्दविधानसभाक्षेत्रम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search
नञ्जनगूडुविधानसभाक्षेत्रम्
अष्टाविंशतिलोकसभाक्षेत्रेषु अन्यतमम् अस्ति

कर्णाटकस्य अष्टाविंशतिलोकसभाक्षेत्रेषु अन्यतमम् अस्ति बागलकोटेलोकसभाक्षेत्रम्। अत्र अष्टविधानसभाक्षेत्राणि अन्तर्भवन्ति । तेषु अन्यतमम् अस्ति नरगुन्दविधानसभाक्षेत्रम्। कर्णाटके विधानसभाक्षेत्रेषु अस्य सङ्ख्या ६८। नरगुन्दविधानसभाक्षेत्रं मण्डलदृष्ट्या गदगमण्डले अन्तर्भवति । निर्वाचनक्षेत्रदृष्ट्या बागलकोटेलोकसभाक्षेत्रे अन्तर्भवति । नरगुन्दविषये अधिकविवरणार्थं नरगुन्द इति पृष्टम् पश्यन्तु ।