फलकम्:प्रबोधनं-प्रयोगे-१

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः

विकिपीडियायां भवतः स्वागतम्, प्रयोगार्थं धन्यवादाः! भवतः प्रयोगः सफलः, परन्तु अधुना तद् अपाकृतम्। यदि भवान् भूयोऽपि प्रयोगान् कर्त्तुमिच्छति, कृपया प्रयोगपृष्ठस्य उपयोगं करोतु। विकिपीडियाम् अधिकृत्य अधिकसूचनायै स्वागतपृष्ठं द्रष्टव्यम्। धन्यवादाः!

Welcome and thank you for experimenting with Wikipedia. Your test worked, and it has been reverted or removed. If you would like to experiment further, please use the sandbox instead. Please take a look at the welcome page to learn more about contributing to this encyclopedia. Thank you.

उपयोगम्[सम्पादयतु]

{{subst:प्रबोधनं-प्रयोगे-१|लेखस्य नामम्}} ~~~~

अथवा

{{subst:uw-test1|लेखस्य नामम्}} ~~~~