मद्दूरुविधानसभाक्षेत्रम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः


कर्णाटकस्य अष्टाविंशतिलोकसभाक्षेत्रेषु अन्यतमम् अस्ति मण्ड्यलोकसभाक्षेत्रम्। अत्र अष्टविधानसभाक्षेत्राणि अन्तर्भवन्ति । तेषु अन्यतमम् अस्ति मद्दूरुविधानसभाक्षेत्रम्। कर्णाटके विधानसभाक्षेत्रेषु अस्य सङ्ख्या १८७।मद्दूरुविधानसभाक्षेत्रं मण्डलदृष्ट्या मण्ड्यमण्डले अन्तर्भवति । निर्वाचनक्षेत्रदृष्ट्या मण्ड्यलोकसभाक्षेत्रे अन्तर्भवति । मद्दूरुविषये अधिकविवरणार्थं मद्दूरु इति पृष्ठं पश्यन्तु ।