मान्वीविधानसभाक्षेत्रम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search


कर्णाटकस्य अष्टाविंशतिलोकसभाक्षेत्रेषु अन्यतमम् अस्ति रायचूरुलोकसभाक्षेत्रम्। अत्र अष्टविधानसभाक्षेत्राणि अन्तर्भवन्ति । तेषु अन्यतमम् अस्ति मान्वीविधानसभाक्षेत्रम्। कर्णाटके विधानसभाक्षेत्रेषु अस्य सङ्ख्या ५५। मान्वीविधानसभाक्षेत्रं मण्डलदृष्ट्या रायचूरुमण्डले अन्तर्भवति । निर्वाचनक्षेत्रदृष्ट्या अपि रायचूरुलोकसभाक्षेत्रे अन्तर्भवति । एतत् क्षेत्रं परिशिष्टजनाङ्गीयानां(ST) कृते आरक्षितम् अस्ति । मान्वीविषये अधिकविवरणार्थम् मान्वी इति पृष्टम् पश्यन्तु ।