श्रीमुक्तसर-साहिब-मण्डलम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः


भारते किञ्चनराज्यम् अस्ति पञ्जाब् । अस्मिन् राज्ये किञ्चन मण्डलम् अस्ति श्रीमुक्तसरमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति श्रीमुक्तसर साहिब् नगरम्।