सदस्यः:Dhanish.N/प्रयोगपृष्ठम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः

उद्गार अङ्कम इति पुरुषस्य उद्धार सामर्थं सूचयति । उद्धार अङ्कम - उद्धार व्रुत्तान्तं उपरि आधारितं भवति । उद्धार व्रुत्तान्तः सिबिल् , इत्यादि उद्वार विभागेन प्राप्तुं शक्नोमः । अधिकोषाः व्रुध्ध्युपजीवनः , उद्धारपत्र संस्था इत्यादयः उद्धारं दन्तुं अयं अङ्कस्य उपरि विश्वसति । अयं अङ्केन अधिकोषात् धनं , उद्वारं च प्राप्तुं शक्यते । उदार अङ्कस्य उपयोगेन दुरुद्व्रा धन्प्रयोगान् दिनी करोति| उद्वार् अङ्क् केवल अधिकोषाना उपयोगाय् न्, पुरन्त्, दुर कनि ग्रह्पतय्, रज्यधिकार्न्न् अपि उदार् अन्खसय परयोग करोति| परन्तु सर्व्णी तन्त्र बहुविधा उद्गराव्र्न्तानट् प्रतिरुप्| विविध् राष्ट्षु उद्ग्रार् अन्खास्या प्र्योजनम्| भारतदेश् उद्गार् अन्किणा सघणीकारा चत्वार स्स्या सनति| ते भारतिय् षिस्र्व् अधिकोष् अनुमतिना एव् उद्गार्क्र्न्तान्वप्रान् दन्तु श्क्नोति| तेषु सिबिल् इति सस्या विख्यात्| सिबिल् सस्याया उद्गार् अङ्क् सिबिल् अङ्क् इति नम्ना प्रासिद्द्|

सञ्चरणावलिः अङ्कपरिवर्तकम्


सम्भाषणम्प्रयोगपृष्ठम्इष्टतमानिउपान्त्यम्मम निरीक्षासूचीयोगदानानिनिर्गम्यताम्सदस्यपृष्ठम्सम्भाषणम्पठ्यताम्स्रोतः सम्पाद्यताम्विषयः योज्यताम्इतिहासः दृश्यताम्मा निरीक्षताम् अधिकम्

अन्विष्यताम्

विकिपीडिया अन्विष्यताम् मुख्यपृष्ठम् सभा नूतनपरिवर्तनानि अविशिष्टपृष्ठम् विचारसभा अर्थदानम् दूतावासः साहाय्यम् प्रयोगपृष्ठम् स्वशिक्षा देवनागरीलेखनसाहाय्यम् सामान्यजिज्ञासाः नवागतेभ्यः परिचयः वि-पत्रपञ्जीकरणं करोतु उपकरणानि केभ्यः पृष्ठेभ्यः सम्बद्धम् पृष्ठसम्बद्धानि परिवर्तनानि प्रयोक्तॄणां योगदानानि संरक्षिताऽऽवल्यः (Logs) सदस्य समूह देखें सञ्चिका उपारोप्यताम् विशिष्टपृष्ठानि स्थायिपरिसन्धिः पृष्ठसूचनाः लघुसार्वसङ्केतः मुद्रणम्/निर्यातः मम सङ्ग्रहः PDF रूपेण अवारोप्यताम् मुद्रणयोग्यं संस्करणम्

भाषाः १३ दिसम्बर २०१८ (तमे) दिनाङ्के अन्तिमपरिवर्तनं ०९:२३ समये अभवत् पाठः क्रियेटिव कॉमन्स ऐट्रिब्यूशन/शेयर-अलाइक अभिज्ञापत्रस्य अन्तर्गततया उपलब्धः अस्ति; अन्याः संस्थित्यः अपि सन्ति । अधिकं ज्ञातुम् अत्र उपयोगस्य संस्थितिं पश्यतु । गोपनीयतानीतिःविकिपीडिया-विषयेअस्वीकरणविधिकाराःकुकी का वर्णनजङ्गमदूरभाषीयं दृश्यम्

उल्लेखानि[सम्पादयतु]

[१]

  1. https://www.bankbazaar.com/credit-score.html