सदस्यः:Karthiksv9901/प्रयोगपृष्ठम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search

भट्टनारायणः सॆनवंशस्थापकः आदिशूः क्रि श ६५० समयॆ राज्यं पालयति स्म। भृगरग्जन् , (सिंहः) इति अगाम आसीदिति ह्निपह्म http://www.exoticindia.com/books/nab826.jpg ग्'ङ्गे णण्डिल्पपोवीणेप्नं गदृनग्रग्यणा शन्यर्ज्ञ्नायत्र'ग्'णन् णआदीन् आपिश्प्ररथ ठज्ज'न लीकृरय सः आदेशं प्रतिवासति सुष्टु ' ज्ञे न॥मकत्रन्ध'न् इत्यते “फुर्ध्याहेश्च नू सेनवेशस्थापक्य अ'दिशुंइन् किं श' सटुयि याज्ये पालयति ग् र् पॄयन्त्सग्त्स प्रव'सक्त्वने ,अंशुवमेणो नेपातनृपस्य भगिनी ष्टंरीं'द्व श्च, ईक्ल ग्.क्लीं णहैस्स आपिभूत इति च साव्यते . श्लो प्६४४-६७२शैसमपेशग्स्तिस्य॥ अत' क्त्व'प्सिम्दु८सप्तग. है'टे " र्ष्णोसिंदे म्।हुं सुगमम् . यतः अ'पिणन् गदृगारग्मणे http://4.bp.blogspot.com/-IyUpZ6e1O7M/Tl-CfLYboSI/AAAAAAAABQU/LO--OPLclDU/s1600/naropa2.jpg स्न ।प्ररुणतृ मष्टन'सयणः श्योप्नन्य पूर्वां.र्धे जीवति

र्ष्णोन् वष्टआ'आ'॥स्य च साहसे दृश्यते'
र्व.वै पि. ण्. द्श्वो.श्त्रज्जरक्ष्पु इति तिग्ठण्तन् । क्न्यः

हु शे किं ष्टुऽ “ आ ..यो र्ज्ञ्ना र्ष्णो'नस्थस्थिमे श्वेते एम ऽश्फे क्लश्ल्लिघ आण् भोजराजः. क्षेमेन्द्रः मन्मथ, विश्वनाथो, श्त्येते णव्ययियशैआ (अणग्रशस्थज्ञग्न् रुवेपु प्रन्पेयु वेणीसंशरतन् ल्लोकाम् युइं'हुँर्गंर्म तगीरर्वं उद्धरन्ति " रमु पार्थात् तपः वग्ननग्चग्कै भि श. ७५ ० समये आसीत् । अनेन भदृनग्गयणः वागनाचर्ग्यात् पूर्वै पापः सप्तमशतफस्य'दिगाने आसीदिति वलृर्मुशस्यते बेणीसंशरनेरुमेव भटुन'र'यणत्प कुत्सितम् । नाटकेऽक्लहूमन्' बाणाः भवन्ति । पीनेन दीखीवेम्यण्डि संयमनं अत्र न्नैरवपाण्डस्तोर्युद्वन्म र्ष्णो समवेतया दृक्पम'व्यमेन निरूपितम् http://www.exoticindia.com/books/venisamhara_of_bhatta_narayana_with_the_commentary_idj378.jpg कथासरण्यां भूलमहग्गारतत्य अस्य वेणीसंहारस्य च केचन वेदाः दृश्यन्ते । यथा मीमेन सुयोवनस्योरुशौणितेन दौपदोकेशसंयमने, भानुमती' पसप्रन्, अश्वत्थाम्ना क्रोधेन यक्षोपवीतच्छेदनम्, सुन्दरकेण युद्धवर्णंनपॄ द्मवफिप्रसङ्कन्' इत्यादयः । एते चस्य नाटकरुय संविधाने चमत्कारका सन्ति । वेणीसंहग्रस्थ षद्लु शरेषु तॄतीथाङ्कन् टेग्ष्ठ' इति परिगणितन् वश्वत्य'न्नो व्यस्तित्वरुय विनिधपुखानि प्रभावपूणेतया अत्र विचितानि वत एव रषन् आघरथग्मण्ग्न् हत्वेव प्रसिद्वन् । अश्वत्थाम्नन् पितृवग्त्सल्यम् तप्त नीरप्सिछ फणश्चिरणस्मि वग्न्युडम् , अश्वत्थत्सन् असत्कगविंषवे पिवेकृ'र्क्त च णव चग्स्तपा प्रपञ्चितम् । अत्र च अश्वत्थामा कणेश्च प्ररुसुत रवकद्रँवग् आनुतविषने उद्वियौ भवतः ' अतः तीयग् ग्रय क्तिंगन्श् स्तोगास्म'यिन् शीर्विश दत्तग्ग्ने तम्

पज्ञफि ।मथने ति प्रवेण्कै रग्क्त्वम्पयो वैमसिण्डिसंवग्दॆ

व्र'ग्.ग्ग् द्रोर्गाय सारथिनाऽश्वसेनेन वर्णित द्रीणमरणवृग्रान्ते शृणोति मिर्ध्यावचसग् सुतशौशतुरन् द्रोणः धुष्ठष्टु.म्नेगावगानिङ्मः म'स्तिरेवेति ज्ञ'त्वग् अतीव दुःखितः सन् द्रौण्स्मरणीपेक्षिणा दित्वकि दास्ये इति कोपयति ' कृपेण समाश्वासितः सेनापतित्वस्वीकरणाय प्रचौञ्छिश्च सः दुर्गो'श्कप्तस्थिच्छति . कर्णः द्रोणे मोस्त्वप्तोपणे कुत्वा अश्वत्थामानं

यधिक्षिपति . संरब्धः अश्वत्थामा कणेववे यावत् शर्व न स्पृशामि

श्ति सङ्गे त्यजति एव र्ज्ञ्नाश्वस्थग्ण्डि वाग्युद्धं सम्युद्दे परिणम्य अश्वत्थाम्नो आप्तो क्षुमेवति . क्वपदुर्मोवनणे सान्त्ववतीः 6 मद्भुजपञ्जरे निपल्कि ह्म'क्त्वन् स्त्रीक्ष्यर्ता इति भीमगर्दे'ने कुत्वा, पूर्वे त्पक्तमप्यग्यु.वे पुनवैरीण् सुपिच्छति . किं तु अशरीरवाण्या सः यस्यैते । लोखींखौ ग् गीम'त् दुन्ण्ग्सने वातु परिपाक्श नाटकेऽक्षिम् भटुन'ण्यणस्य हैग्ली दीररसणेपिणीं गौडीया

णेक्त्व'त्सिती गौडीया " दति “हि तल्क्यग्णम् , उग्न'ण्र्ष्णोऽवे

र्ष्णोन् सभुक्तिं' संणेजने कृतवान् अत्र गमक्तपभ्र्गास्थिव्यर्ज्ञ्नाः (आव्य'रिच्चिन्) उछिसितश्यो वीणेण् एष च प्रभावः विशेषत कर्णाटकभाषासाहित्यॆ महाकव्योः पम्परन्नयोः कृत्योः विकमाजुनविजय- गदायुध्दयोः ॥विक्षेपकाण्डं   [ deposits]  

कुलजे वृत्तसंपन्न्व् धर्मेज्ने सत्यवादिनि । महापक्षे धनिन्यार्ये निक्षेपं निक्षिपेधबुधः ॥ यो यथा निसिपेद्धस्वे यमर्थं यस्य मानवः । स तथैव ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ यो निक्षेपं याच्यमानो निक्षेतुर्व प्रयच्चति । स याच्चः प्राङ्विवाकेन तत्रिक्षेप्तुरतंनिधौ ॥ साक्ष्यभावे प्रणिधिभिर्वयोरूपसमन्वितैः । अपदेशैश्च सन्यस्य हिरण्यं तस्य तत्त्वतः ॥ स यदि प्रतिपध्येत यथान्यस्तं यथाकृतम् । न तत्र विद्यते किंचिद्यत्परैरभियुज्यते ॥ तेषां न दद्याद्यदि तु तद्धिरण्वं यथाविधिः ।

उभौ निगृह्य दाप्यः स्यादिति धर्मस्य धारणा ॥

State Wise Credit Deposit Ratio by Scheduled Commercial Banks in India

निक्षेपोपनिधी नित्यं न देयौ प्रत्यनन्तरे । नश्यतो विनिपाते तावनिपाते त्वनाशिनौ ॥ निक्षेपस्यापहर्तारमनिक्षेपएतरमेव च। सर्वैरुपायैरन्विच्छेच्छपथैच्व वैदिकैः॥ यो निक्षेपम् नार्पयति याचते। तावुभौ चौरवच्छार्यौ दाष्यौ वा तत्समं दमम्। निक्षेपर्यापहर्तारम् सत्समं दापयेद्दमम्। तथोपनिधिहर्तारमविशेषेण पार्थिवः॥ उपधाभिच्ष यः कच्षित्परन्दव्यं हरेन्नरः। ससहायः स हन्तव्यः प्रकाशं विविधैर्वधैः॥

निक्षेपो यः कृतो येन याबांच्ष कुलसंनिधौ।

Cash-in machine (CDM) of ABA Bank

तावानेव सं विब्रुवन्दण्डमर्हति॥

Fractional-reserve banking with varying reserve requirements

भिथो दायः कृतो येन गृहितो मिथ एव वा।

मिथ एव प्रदातव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः॥

Inside a Post Office Savings Bank deposit book

निक्षिष्तस्य धनस्यैवं प्रीत्योपनिहितस्य च।

SampleBankbook

राजा विनिर्णयं कुर्यादण्वन्यासधारिणम्॥

Forex Money for Exchange in Currency Bank

विक्रीणीते परस्य स्वं योऽस्वामी स्वाम्यसंमतः।

Front cover of Post Office Savings Bank deposit book

न तं नयेत तु स्तेनप्रस्तेनमानिनम्॥

Hand Putting Deposit Into Piggy Bank (5737295175)

अवहार्यो भवोच्चौव सान्वयः षट्शतं दमम्। निरन्व्रयोऽनपसरः प्रातः स्याच्चौरकिल्बिषम्॥ अस्वग्मिना कृतौ यस्तु दायो विक्रय एव वा अकृतः स तु व्यवहारे याथा स्थितिः॥


this article is good and very informative and we can come to know about the great bhattanarayana, his history and his works