सदस्यः:Shwetha.H.N/प्रयोगपृष्ठम्/7

    विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
    नालन्दामण्डलम्
    Skyline of नालन्दामण्डलम्

    भारतस्य बिहारराज्ये स्थितं किञ्चन मण्डलम् अस्ति नलन्दामण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति नलन्दानगरम्

    can't use in sandboxबिहारराज्यस्य मण्डलानि]] can't use in sandboxबिहारराज्यसम्बद्धाः स्टब्स्]] can't use in sandboxसर्वे अपूर्णलेखाः]] can't use in sandboxचित्रं योजनीयम्]]