सदस्यः:Soniya sahu/प्रयोगपृष्ठम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search

पृष्ठं प्रकाश्यताम्

उद्धृत करें

योज्यताम्

सदस्यः:Soniya sahu/प्रयोगपृष्ठम्

पाठ्यचर्या

पाठ्यचर्या एका व्यापकप्रक्रिया अस्ति । पाठ्यचर्यायां ते समस्तानुभवाः सम्मिलिताः भवन्ति यान् बालकः स्व विद्यालयनिर्देशेन प्राप्नोति । इयं पाठ्यचर्या अनियोजितमनेकाङि च भवति । विद्यालयेजायमानानांसम्पूर्णक्रियाकलापानां समूहः भवति पाठ्यचर्या इति ।

==पाठ्यचर्यायाः परीभाषा==

      शिक्षायां पाठ्यचर्या एकस्यां शैक्षिक प्रक्रियायां घटितानां वाद्यार्थि अनुभवानां समग्रता वर्तते ।

      पाठ्यचर्यायां ते समस्तानुभवाः सम्मिलिताः भवन्ति यान् बालकः स्व विद्यालय निर्देशेन प्राप्नेति ।

===पाठ्यचर्यायाः महत्वम्===

      1.पाठ्यचर्या सर्वाङिणविकासस्याधारः वर्तते ।

      2.पाठ्यचर्या शैक्षिकव्यवस्थानिर्धारणे समायोजकः वर्तते ।

      3.औपचारिकानौपचारिकानुभवानां संतुलनं पाठ्यचर्या माध्यमेन भवति ।

      4.छात्रजीवनस्य हेतुः समग्रतायाः निर्धारणं पाठ्यचर्यामाध्यमेन क्रियते ।

      5.छात्रेषु स्वतन्त्रता मौलिकता सर्जलशिलतादि वैयक

सञ्चरणावलिः

·        अङ्कपरिवर्तकम्

·        Soniya sahu

·        सूचना (1)

·        Notices (2)

·        सम्भाषणम्

·        प्रयोगपृष्ठम्

·        इष्टतमानि

·        उपान्त्यम्

·        मम निरीक्षासूची

·        योगदानानि

·        निर्गम्यताम्

·        सदस्यपृष्ठम्

·        सम्भाषणम्

·        सृज्यताम्

·        निरीक्षताम्

अन्विष्यताम्

Top of Form

Bottom of Form

·        मुख्यपृष्ठम्

·        समुदायप्रवेशद्वारम्

·        नूतनपरिवर्तनानि

·        अविशिष्टपृष्ठम्

·        विचारमण्डपम्

·        अर्थदानम्

·        दूतावासः

साहाय्यम्

·        प्रयोगपृष्ठम्

·        स्वशिक्षा

·        देवनागरीलेखनसाहाय्यम्

·        सामान्यजिज्ञासाः

·        नवागतेभ्यः परिचयः

·        वि-पत्रपञ्जीकरणं करोतु

उपकरणानि

·        केभ्यः पृष्ठेभ्यः सम्बद्धम्

·        प्रयोक्तॄणां योगदानानि

·        संरक्षिताऽऽवल्यः (Logs)

·        सदस्य समूह देखें

·        सञ्चिका उपारोप्यताम्

·        विशिष्टपृष्ठानि

·        पृष्ठसूचनाः

भाषाः

·        गोपनीयतानीतिः

·        विकिपीडिया-विषये

·        अस्वीकरण

·        विधिकाराः

·        कुकी का वर्णन

·        जङ्गमदूरभाषीयं दृश्यम्

·        

·