सम्भाषणम्:तेलङ्गाणाराज्यम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search
Right-wrong-check-marks.jpg

अस्य लेखस्य शीर्षकम् अशुद्धम् अस्ति । अस्य लेखस्य शीर्षकविषये चर्चा " सम्भाषणम्:तेलङ्गाणाराज्यम् " इत्यत्र क्रियताम् ।

अस्य पृष्ठस्य शीर्षकम् अशुद्धम् अस्ति । मार्गदर्शनार्थम् अत्र पश्यतु । "तेलङ्गानाराज्यम्" इति नाम योग्यम् अस्ति इति मे मतम् । अतः यः कोऽपि "तेलङ्गाणाराज्यम्" इति शीर्षकम् इच्छति चेत् चर्चां करोतु ।