स्टीव् इर्विन्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
स्टीव् इर्विन्

२००५ तमे वर्षे आस्ट्रेलियादेशे स्टीव् इर्विन्
जननम् स्टीफेन् राबर्ट् इर्विन्
22 फरवरी 1962(1962-02-22)
एसेण्डन्, विक्टोरिया, आस्ट्रेलिया
मरणम् 4 सितम्बर 2006(2006 -  09 - 04) (वयः 44) 
Batt Reef, Queensland, Australia
मरणस्य कारणम् स्टिन्ग्रे अपघातः
इतरनामानि दि क्रोकोडैल् हण्टर्
वृत्तिः प्रकृतिज्ञः
प्राणिशास्त्रज्ञः
परिसरप्रेमी
दूरदर्शने निरूपकः
सक्रियवर्षाणि १९९७-२००६
सुचेतनकार्याः दि क्रोकोडैल् हण्टर्
पतिः/पत्नी टेरी इर्विन्
अपत्यानि बिन्दि इर्विन् (ज १९९८)
राबर्ट् क्लारेन्स् इर्विन् (ज २००३)
जालपृष्ठम्
Australia Zoo

स्टीफन् राबर्ट् स्टीव् इर्विन् (Stephen Robert "Steve" Irwin) (२२ फेब्रवरि १९६२ - ४ सेप्टेम्बर् २००६) "क्रोकोडैल् हण्टर्" इति प्रसिद्ध: । एष वन्यमृगविशेष-दूरदर्शनवाहिन्यां प्राणिजीवनविषये जनान् बोधयति स्म । अयं दूरदर्शने प्रसार्थमारॆन् " क्रॊकॊडिल हुन्तॆर् डेरिस्" इति धारवहिन्यॆ जगतप्रसिद्ध: जात:। एष: अन्थ्रस्त्रिय स्तॆर् प्राणीशास्त्रम् अधिक्र्त्य अनॆक धारवाहिकान् अकरॊत् भार्याय टॆरी सह तौ दम्पति औस्त्रलिय दॆशॆ ऎकम् म्र्गालयम् दत्तकरूपॆण स्वीक्रुत्य , तस्य निर्वहम् क्रतवन्तौ।

२००६ तमॆ वर्षॆ सॆप्टॆम्बॆर् मास्य ४ दिनाकॆ याद स: जलमध्यॆ "ऒकॆअन्स् डेड्लिऎस्ट " इति नामकम् चित्रम् चित्री कर्तुम् जलामध्यॆ आसीत् तदा मत्स्यस्य कण्टक घतॆन म्रुत: अभवत् ।अत: 'ड सॆअषॆपॆर्ड् ' नौक: म्य् स्टेव इर्विन् यस्याम् नौकायाम् स्टेव् महॊदय आसीत् , ताम् नौकाम् 'म्य् स्टेव् इर्विन् ' इति नाम प्रदानॆन गौरवम् दत्तम्।

जन्म बाल्यञ्च[सम्पादयतु]

इर्विन् महॊदयस्य जन्म तस्य मतु: ज्न्मदिवसॆ अभवत् । पितु; नाम बॊब् मातु: लय्न् । तस्य ज्न्मस्तनम् मॆल्बॊर्न्र । १९७० तमॆ वर्षॆ यद स: ८ वर्ष: बाल: आसीत तदा माता पित्रुभ्यम् सह क़्उईन्स्लन्ड ईति प्रदॆशॆ गतवान्। तत्रैव लन्द्स्बॊर्घॆ सट्टे शालयाम् , कलॊउन्द्र सटॆट् प्रौडशालाय विध्याभ्यसाम् च अकरॊत्। स्टॆव महॊदयस्य पित सर्पशस्त्रज्न: आसीत् , माता च प्रणीनाम् विशयॆ दयगुनवति आसित्।

विवाहः कुटुम्बञ्च[सम्पादयतु]

१९९१ तमॆ वर्षॆ स्टॆव महॊदय: अमॆरिकन् दॆशस्य प्रक्रुति प्रियम् टॆर्रि रैनॆस् इति महॊदयन् मिलितवान्। तदन्तरम् तया सह विवह: अभवत्। तयॊ: एका पुत्री एका पुत्र च अभवताम्। पुत्रिया नामा बिन्डी सु पुत्रस्य नाम रॊबॆरट्।

क्रॊकॊडिलॆ हुन्टर्[सम्पादयतु]

औस्त्रलिअ दॆशस्य दूरदर्षनवहिन्यम् १९९६ तमॆ वर्षॆ एतत् दारवहिक प्रदर्शनम् आरम्भम् अकरॊत् । अनन्तर वर्षॆ उत्तर अमॆरिक दॆशस्य दूरदर्षन वाहिनि अपि आरब्दम्। एत्त प्रदार्शनम् विश्वॆ १३० दॆशॆ प्रसिद्धम् अभवत्। इर्विन् महॊदयस्य उत्सह; विवरण शऎली , तस्य आभुशणम् , पुन: पुन: उपयुज्यमानम् "क्रिऎक्कॆय्" इति पदम् प्रसीद्धम् जातम्।

निधनम्[सम्पादयतु]

२००६ तमॆ वर्षॆ सॆप्तॆम्बॆर मास्य ४ दिनॆ यद स: पॊर्ट् दॊउग्लस् समीपॆ बट्ट रीफ़् इति प्रदॆशे समुद्र मध्यॆ यदा स: मत्स्यानाम् सम्षॊदनत्र्तम् तरणम् कुरुवन् आसीत् तदा स्टिङ रॆ इति मत्स्यस्य प्रुष्टभग: तस्य ह्रुदय प्रदॆशे स्प्रुष्ट: । अनॆन तस्य निधनम् अभवत्। तदा स: ४४ वर्षीय: आसीत्।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=स्टीव्_इर्विन्&oldid=299023" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः