दन्तः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
मानवदन्ताः

अयं दन्तः अपि शरीरस्य किञ्चन अङ्गम् अस्ति । दन्तः मुखस्य अन्तः भवति । एकस्य प्राणिनः मुखे ३० अपेक्षया अधिकाः दन्ताः भवन्ति । अतः दन्ताः इत्येव प्रयोगः समीचीनः । अयं दन्तः आङ्ग्लभाषायां tooth इति उच्यते ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=दन्तः&oldid=341829" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः