पदतलम्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
मनुष्यस्य पदतलम्

इदं पदतलम् अपि शरीरस्य किञ्चन अङ्गम् अस्ति । पदतलस्य आधारेण एव प्राणिनः तिष्ठन्ति । एतत् पदतलम् आङ्ग्लभाषायां Sole इति उच्यते ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=पदतलम्&oldid=342159" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः