भाषाकुटुम्बानां सूचिः

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
(भाषाकुटुम्बानां सूची इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
विश्वस्य प्रमुखाः भाषाकुटुम्बाः (केषुचित् सन्दर्भेषु कुटुम्बानां भौगोलिकसमूहाः च)।

भाषाकुटुम्बानां सूची निम्नलिखितम् अस्ति । अस्मिन् एकान्तभाषा, अवर्गीकृतभाषाः, अन्यप्रकाराः च अन्तर्भवति ।

प्रमुख भाषाकुटुम्बाः[सम्पादयतु]

भाषाणां सङ्ख्यानुसारम्[सम्पादयतु]

एथ्नोलॉग् 24 (२०२१) इत्यत्र निम्नलिखितकुटुम्बाः सूचीबद्धाः सन्ति येषु ७,१३९ ज्ञातभाषासु न्यूनातिन्यूनं १% भवति -

 1. नाइजर्-काङ्गो (१,५४२ भाषाः) (२१.७%)
 2. आस्ट्रोनीशीय (१,२५७ भाषाः) (१७.७%)
 3. पार-नवगिनी (४८२ भाषाः) (६.८%)
 4. चीनी-तिब्बतीय (४५५ भाषाः) (६.४%)
 5. हिन्द्-यूरोपीय (४४८ भाषाः) (६.३%)
 6. आस्ट्रेलियन [सन्दिग्धः] (३८१ भाषाः) (५.४%)
 7. अफ्रो-एशियाटिक (३७७ भाषाः) (५.३%)
 8. नीलो-सहारन [सन्दिग्धः] (२०६ भाषाः) (२.९%)
 9. ओटो-मङ्गेन (१७८ भाषाः) (२.५%)
 10. आग्नेय (१६७ भाषाः) (२.३%)
 11. क्रा-दायी (९१ भाषाः) (१.३%)
 12. द्राविडीय (८६ भाषाः) (१.२%)
 13. टुपियन (७६ भाषाः) (१.१%)

ग्लोटोलोग् 4.4 (२०२१) इत्यनेन ८,४९४ भाषासु निम्नलिखितं बृहत्तमाः कुटुम्बाः इति सूचीकृतम् -

 1. अट्लाण्टिक्–काङ्गो (१,४०३ भाषाः)
 2. आस्ट्रोनीशीय (१,२७४ भाषाः)
 3. हिन्द्-यूरोपीय (५८३ भाषाः)
 4. चीनी-तिब्बतीय (४९७ भाषाः)
 5. अफ्रो-एशियाटिक ( ३७७ भाषाः)
 6. परमाणु पार-नवगिनी (३१७ भाषाः)
 7. पामा-न्युङ्गन (२५० भाषाः)
 8. ओटो-मङ्गेन (१८१ भाषाः)
 9. आग्नेय (१५७ भाषाः)
 10. क्रा-दायी (९५ भाषाः)
 11. द्राविडीय (७९ भाषाः)
 12. अरावकन (७७ भाषाः)
 13. माण्डे (७५ भाषाः)
 14. टुपियन (७१ भाषाः)

भाषागणनाः अपभ्रंश इति किं मन्यते इति आधारेण महत्त्वपूर्णरूपेण भिन्नाः भवितुम् अर्हन्ति ।

सम्बद्धाः लेखाः[सम्पादयतु]

सन्दर्भाः[सम्पादयतु]