भाष्यम्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

भाष्यं (Bhashya) नाम विवरणम् इति वक्तुं शक्यते । तत्रापि विवरणम् अर्थात् भाष्यस्य लक्षणं विद्यते.....

अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम् ।
अस्तोभमनवद्यञ्च भाष्यम् भाष्यविदो विदुः॥
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=भाष्यम्&oldid=387959" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः