मार्ताण्ड वर्मा (आख्यायिका)

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search
मार्ताण्ड वर्मा  
ग्रन्थस्य शीर्षकपृष्ठ
लेखक सी॰ वी॰ रामन् पिळ्ळै
मूल शीर्षक മാർ‍ത്താണ്ഡവർ‍മ്മ
अनुवादक बी॰ के॰ मेनोन् (आङ्ग्लभाषा, १९३६)
ओ॰ क्रिष्ण पिळ्ळै (तमिऴ्, १९५४)
आर्॰ लीलादेवी (आङ्ग्लभाषा, १९७९)
कुन्नुकुऴि कृष्णन् कुट्टि (हिन्दी, १९९० - अपूर्ण)
प॰ पद्मनाभन् तम्पि (तमिऴ्, २००७)
देश भारतम्
भाषा मलयाळम्
प्रकार ऐतिहासिक-आख्यायिका
प्रकाशक

ग्रन्थकर्तृ (१८९१)
भी॰ वी॰ बुक् डिप्पो (१९११ वर्षात् १९२५ वर्षापर्यन्तम्)
कमलालया बुक डिप्पो (१९३१ वर्षात् १९७१ वर्षापर्यन्तम्)
साहित्य प्रवरतक सहकरण संघं (१९७३ वर्षात्)
पूर्णा पब्ळिकेषन्स् (१९९० वर्षात्)
डी॰ सी॰ बुक्स् (१९९२ वर्षात्)
केरळ साहित्य अकादमी (१९९९)
तमिऴ्:

कमलालया बुक डिप्पो (१९५४)
साहित्य अकादमी (२००७)

आङ्ग्लभाषा:

कमलालया बुक डिप्पो (१९३६)
सटेरलि़ङ पब्लिषेर्स (१९७९)
साहित्य अकादमी (१९९८)

हिन्दी:

केरल हिन्दी प्रचार सभा (१९९०)
प्रकाशन तिथि जून् ११, १८९१
प्रकाशन माध्यम मुद्रणं
आईएसबीएन ISBN 81-7690-0001
ISBN 81-7130-130-4
अन्य प्रकाशनः धर्मराजा, रामराजा बहदूर्

मार्ताण्ड वर्मा (IPA: [mɑːṟt̪t̪ɑːɳɖaʋaṟmma]Malayalamമാർ‍ത്താണ്ഡവർ‍മ്മ, Māṟttāṇḍavaṟmma ), एकनवतियधिकाष्टशताधिकसहस्र(१९८१) वर्षे प्रकाशिता केरळस्य लेखकस्य सी॰ वी॰ रामन् पिळ्ळैवर्यस्य मलयाळ-आख्यायिका अस्ति ।[१]

पात्राणाम् सम्बन्धनाति[सम्पादयतु]

पात्राणाम् बान्धव्य
मुद्राविवरण
सन्ततिदत्तकस्वीकारदाम्पत्यकाचाका चां प्रियति, अनुपस्कृतविवाहविच्छेदसफल प्रेमम्
अ.स्त्रीअनामक स्त्रीअ.पुअनामक पुरुषःअ.गृअनामक गृहस्थःअ.कुअनामक कुमारीअ.नाअनामक नायर्ः
<कुटुम्ब / कुल
नाम>
मातृवंशय कुटुम्ब
<कुटुम्ब / कुल
नाम>
पितृवंशय कुटुम्ब
<कुटुम्ब / कुल
नाम>
अज्ञातवंशक्रम कुटुम्ब
<कुटुम्ब / कुल
नाम>
अनुवंश कुटुम्ब
<कथापात्रम्>
मार्ताण्ड वर्मे आख्यायिकायाम् कथायाः कालमाने हिंसित पात्रम्।
<कथापात्रम्>
धर्मराजे आख्यायिकायाम् कथायाः कालमाने हिंसित पात्रम्।
<कथापात्रम्>
मार्ताण्ड वर्मे आख्यायिकायाम् सज्जीव-सक्रिय पात्रम्।
<कथापात्रम्>
धर्मराजे आख्यायिकायाम् सज्जीव-सक्रिय पात्रम्।
<कथापात्रम्>
मार्ताण्ड वर्मे आख्यायिकायाम् कथायाः कालमाने पात्रम् मरणम् भवति।
<कथापात्रम्>
धर्मराजे आख्यायिकायाम् कथायाः कालमाने पात्रम् मरणम् भवति।
<कथापात्रम्र>
मार्ताण्ड वर्मे, धर्मराजे, राम राजा बहदूरे च आख्यायिकासु पात्रम् भाति।
<कथापात्रम्>
राम राजा बहदूरे आख्यायिकायाम् कथायाः कालमाने हिंसित पात्रम्।
<कथापात्रम्>
केवलम् मार्ताण्ड वर्मे धर्मराजे च आख्यायिकायोः पात्रम् भाति।
<कथापात्रम्>
राम राजा बहदूरे आख्यायिकायाम् सज्जीव-सक्रिय पात्रम्।
<कथापात्रम्>
केवलम् धर्मराजे, राम राजा बहादुरे च आख्यायिकायोः पात्रम् भाति।
<कथापात्रम्>
राम राजा बहदूरे आख्यायिकायाम् कथायाः कालमाने पात्रम् मरणम् भवति।
पठान्नायर्कुटमण्तिरुमुखम्अनिश्चयःचॆम्पकश्शेरीकऴक्कूट्टम्
अ.स्त्रीअ.स्त्री
हाकिम्अ.गृअ.स्त्रीअ.स्त्रीकुटमण् पिळ्ळअ.स्त्रीतिरुमुखत्तु पिळ्ळअ.स्त्री
अ.पुआयिषाचॆंपकश्शेरि मूत्त पिळ्ळकार्त्यायनी अम्माउग्रन् कऴक्कूट्टत्तु पिळ्ळ
अ.ना / बीरांखान्सुभद्राअ.स्त्री
फ़ातिमाअ.कु
स़ुलैखाअऩन्त पद्मऩापन्[lower-greek १]पाऱु कुट्टीतेवन्विक्रमन्
नुरडीन्अ.कुत्रिपुर सुन्दरी कुञमाकुट्टी कोन्तिशन्
अनिश्चयःकिऴके वीटुशास्त्रिमऱवापुत्रः
अनिश्चयःअनिश्चयः
कालक्कुट्टी पिळ्ळअ.स्त्रीमधुरैयात् शास्त्रिअ.स्त्रीसावित्रीहरी पञ्चानन्[lower-greek २]शान्तन्[lower-greek ३]
अ.पु[lower-greek ४]अ.स्त्री[lower-greek ५]
अ.पु[lower-greek ६]आनन्तम्सुन्दरय्यन्कोटाँकिचिलम्बिनऴियम्रामनामठम्
शन्कु आशान्माँकोयिकल्
अ.स्त्रीरामनामठत्तिल् पिळ्ळ
अनामक स्त्रियाःमाँकोयिकल् कुऱुपु[lower-greek ७]नन्दियम्
पिळ्ळ
कृष्ण कुऱुपुनारायणन्कॊच्चक्कचीकॊच्चण्णन्कॉमरन्कॊचु वेलु[lower-greek ८]कॊच्चमिणी
राघवन् उण्णित्तान्अ.स्त्रीअ.स्त्रीचन्द्र कारन्[lower-greek ९]
देविकोटात्ब्राह्मणनागन्तळीमाँकाव्
अ.पुउमिणी पिळ्ळलक्ष्मी
अ.स्त्रीनङय अन्तर्जनम्[lower-greek १०]नारायणन् नंपूतिरिपाट्माधवीमीनाक्क्षीकेशवन् कुञु
कुञ्चु मायिटी॒ पिळ्ळ[lower-greek ११]अनिश्चयःअनिश्चयः
अ.स्त्रीमाधव नायक्कन्
केशव पिळ्ळकुप्पशार्अ.स्त्री
कॊच्चु इरयिंमन् तम्पीकुमारन् तम्पीकल्लरक्कल् पिळ्ळदेवकीत्रिविक्रमन्सावित्री
पुत्रःभैरवन्
वेनाडु राजकुटुम्ब
अ.स्त्रीरामा वर्माअ.स्त्री
अ.स्त्री[lower-greek १२]मार्ताण्ड वर्मापद्मऩापन् तम्पी[lower-greek १३]रामन् तम्पी
कार्तिका तिरुनाळ् रामा वर्मा[lower-greek १४]
वंशपरम्परा-आलेखचित्र-टिप्पणीं
 1. मार्ताण्ड वर्मे आख्यायिकायाम् अऩन्त पद्मऩापन्, उन्मादः चान्नान्, काशीवासी, द्विबाषि, भिक्षु, षंसुडीन् च धर्मराजे आख्यायिकायाम् महासेनापति।
 2. उग्रन्, उग्र हरी पञ्चानन्
 3. शान्त हरी पञ्चानन्
 4. चॆंपकश्शेरीनाम् पूर्वः आयुधशालापालः।
 5. चॆंपकश्शेरीनाम् एका सेविका।
 6. केवलम् मार्ताण्ड वर्मस्य आख्यायिकायाः प्रथमे प्रकाशने तस्य पुनःर्मुद्रणेषु च।
 7. कण्टन्कुमारन् कुऱुपु
 8. मार्ताण्ड वर्मे आख्यायिकायाम् कॊचु वेलु धर्मराजे आख्यायिकायाम् वेलायुधन् तम्पी, वृद्धसिद्धन्, फकीरज़ा च।
 9. मार्ताण्ड वर्मे आख्यायिकायाम् अनामक पुत्रः, धर्मराजे आख्यायिकायाम् काळीयुटयान् चन्द्र कारन्, राम राजा बहदूरे आख्यायिकायाम् काळीप्रभाभट्टन्, माणिक्यगौण्डन् च।
 10. लक्ष्मी
 11. पऱपाण्टा, पॆरिञ्चकोटन्
 12. मार्ताण्ड वर्मे आख्यायिकायाम् अनामक राजमाता।
 13. पप्पु तम्पी
 14. मार्ताण्ड वर्मे आख्यायिकायाम् अनामक बालकुमारः, धर्मराजे राम राजा बहदूरे च आख्यायिकायोः शीर्क्षकपात्रौ।

उल्लेख[सम्पादयतु]

 1. C.V. रामन् पिळ्ळै (१९९१) [१८९१] (in Malayalam). മാർ‍ത്താണ്ഡവർ‍മ്മ [मार्ताण्ड वर्मा] (पुस्तक) (द्वितीयक ed.). कोट्टयं: साहित्य प्रवरतक सहकरण संघं. 

बाह्यसम्पर्कतन्तुः[सम्पादयतु]