वर्गः:भारतस्य विश्वविद्यालयाः

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः

अस्मिन् वर्गे आभारतस्य विश्वविद्यालयाः अन्तर्भवन्ति । अनेन भारतीयविश्वविद्यालयानाम् आवलिः अपि सज्जा भवति ।

उपवर्गाः

२ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् २ उपवर्गाः आहत्य २ सन्ति