अत्यनुबद्धानि पुटानि ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां ०४:००, १० मई २०१९ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक०४:००, १० मई २०१९परिणामाः अत्र सन्ति ।

अस्मिन् पृष्ठे परिवर्तनं अधुना प्रतिबन्धितमस्ति । अत्रत्यां पुरातनसूचनां नवीनसूचनया सह अधुना परिर्वतयितुं न शक्यते ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. विकिपीडिया:स्वशिक्षा‏‎ (१३,२४८ परिसन्धयः)
 2. साहाय्यम्:देवनागरीलिप्या कथं लेखनीयम्?‏‎ (१३,२४१ परिसन्धयः)
 3. विकिपीडिया:नवागतेभ्यः परिचयः‏‎ (१३,२२६ परिसन्धयः)
 4. विकिपीडिया:विकिपीडियायाः परिचयः‏‎ (१३,२२२ परिसन्धयः)
 5. सदस्यसम्भाषणम्:नूतन-प्रयोक्तृ-सन्देशः‏‎ (९,४९६ परिसन्धयः)
 6. सदस्यः:नूतन-प्रयोक्तृ-सन्देशः‏‎ (९,४९६ परिसन्धयः)
 7. भारतम्‏‎ (५,२८३ परिसन्धयः)
 8. संस्कृतम्‏‎ (३,९४५ परिसन्धयः)
 9. सदस्यसम्भाषणम्:NehalDaveND‏‎ (३,५३७ परिसन्धयः)
 10. सदस्यः:NehalDaveND‏‎ (३,०७९ परिसन्धयः)
 11. ग्रेगोरी-कालगणना‏‎ (२,२४२ परिसन्धयः)
 12. भारतीयकालमानः‏‎ (२,००७ परिसन्धयः)
 13. ज्योतिषशास्त्रम्‏‎ (१,९७१ परिसन्धयः)
 14. वर्षः‏‎ (१,९१६ परिसन्धयः)
 15. २०११‏‎ (१,८९४ परिसन्धयः)
 16. २०१०‏‎ (१,८५१ परिसन्धयः)
 17. १७९९‏‎ (१,८५० परिसन्धयः)
 18. २०१२‏‎ (१,८४९ परिसन्धयः)
 19. १५६५‏‎ (१,८४८ परिसन्धयः)
 20. २०१३‏‎ (१,८४८ परिसन्धयः)
 21. १७९०‏‎ (१,८४७ परिसन्धयः)
 22. १४७२‏‎ (१,८४७ परिसन्धयः)
 23. १८०३‏‎ (१,८४७ परिसन्धयः)
 24. १८२६‏‎ (१,८४७ परिसन्धयः)
 25. १७९४‏‎ (१,८४६ परिसन्धयः)
 26. १७८७‏‎ (१,८४६ परिसन्धयः)
 27. १७५०‏‎ (१,८४६ परिसन्धयः)
 28. १५२०‏‎ (१,८४६ परिसन्धयः)
 29. १६२३‏‎ (१,८४६ परिसन्धयः)
 30. १८१६‏‎ (१,८४६ परिसन्धयः)
 31. ‏‎ (१,८४६ परिसन्धयः)
 32. १६५४‏‎ (१,८४६ परिसन्धयः)
 33. १७९२‏‎ (१,८४६ परिसन्धयः)
 34. १७९१‏‎ (१,८४६ परिसन्धयः)
 35. १५५४‏‎ (१,८४६ परिसन्धयः)
 36. १४८०‏‎ (१,८४६ परिसन्धयः)
 37. १८३६‏‎ (१,८४६ परिसन्धयः)
 38. १८३५‏‎ (१,८४६ परिसन्धयः)
 39. १७४७‏‎ (१,८४६ परिसन्धयः)
 40. १८०९‏‎ (१,८४६ परिसन्धयः)
 41. १५९०‏‎ (१,८४६ परिसन्धयः)
 42. १३१७‏‎ (१,८४६ परिसन्धयः)
 43. १७८१‏‎ (१,८४६ परिसन्धयः)
 44. १७६७‏‎ (१,८४६ परिसन्धयः)
 45. १६५५‏‎ (१,८४६ परिसन्धयः)
 46. १६८७‏‎ (१,८४६ परिसन्धयः)
 47. १६०९‏‎ (१,८४६ परिसन्धयः)
 48. १८१९‏‎ (१,८४६ परिसन्धयः)
 49. १८०१‏‎ (१,८४६ परिसन्धयः)
 50. १७८०‏‎ (१,८४६ परिसन्धयः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:अधिकतमपरिसन्धितम्" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः