भारतीयकालमानः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
भारतीयपञ्चाङ्गम्

पीठिका[सम्पादयतु]

पञ्चाङ्गम् इति भारतीयकालगणनायाः विशिष्टं नाम अस्ति । तिथिः, वासरः, नक्षत्रम्,योगः, करणम् इति पञ्च अङ्गानि दिननिदेशर्थं भवन्ति । वर्षे ३६५दिनानि भवन्ति । अस्य संवत्सरम् इति नाम । प्रतिसंवत्सरं उत्तरायणं दक्षिणायनम् चेति द्वे अयने भवतः । प्रतिवर्षं ६ऋतवः १२मासाः भवन्ति । प्रतिमासं शुक्लपक्षः कृष्णपक्षः इति भागद्वयम् अस्ति । प्रत्येकस्मिन् पक्षे १५तिथयः भवन्ति । सप्तवासराः सन्ति । आवर्तनेन प्रतिदिनं कश्चित् वासरनाम भवति । एवमेव प्रतिदिनस्य २७नक्षत्रेषु किञ्चित्,२७योगेषु कश्चित्, ११करणेषु किञ्चित्, १५तिथिषु काचित्, निर्दिष्टः भवति एव ।

६०संवत्सराणि[सम्पादयतु]

२अयने[सम्पादयतु]

६ऋतवः[सम्पादयतु]

१२मासाः[सम्पादयतु]

२पक्षे[सम्पादयतु]

७वासराः[सम्पादयतु]

२७नक्षत्राणि[सम्पादयतु]

१२राशयः[सम्पादयतु]

२७योगाः[सम्पादयतु]

११करणानि[सम्पादयतु]

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=भारतीयकालमानः&oldid=272766" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः