सम्भाषणसन्देशः

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search
सम्भाषणसन्देशः
Anandamela Sharadiya 2002 front cover
सम्भाषणसन्देशः(Sambhāṣaṇasandeśaḥ)इति पत्रिकायाः प्रथमप्रकाशनस्य मुखपृष्ठम्
सम्पादकः जनार्दन हेगडे
प्रकाशनकालः मासिकपत्रिका
प्रसारः अन्ताराष्ट्रियस्तरः
प्रकाशकः के नारायणः
संस्थापकः जनार्दन हेगडे
आरम्भवर्षम् क्रैस्तवीय १९९४
देशः  भारतम्,
भाषा संस्कृतम्
जालस्थानम् http://www.sambhashanasandesha.in
ऐ एस् एस् एन् 2249-6440

भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इत्युक्तदिशा आदशसहस्रात् वर्षेभ्यः संस्कृतभाषा सनातनभारतीयपरम्पराम् प्रभावयन्ती वर्तते । अनया भाषया अनेकानि काव्यानि अनेके च शास्त्रग्रन्थाः विरचिताः । किन्तु गच्छता कालेन अनवधानेन, आत्मविस्मृत्या, आङ्ग्लजनानां शिक्षणस्य प्रभावेण च जनाः संस्कृते अरुचिं प्रादर्शयन् । जनसामान्यानां व्यवहारभाषा केवलं विदुषां वाक्यार्थगोष्ठ्यामेव अवशिष्टा । जनानाम् अनादरपात्रभूताम् एतां गीर्वाणभाषां पुनरुज्जीवयितुम् आरब्धा संस्कृतभारतीसंस्था त्रिंशदा वर्षेभ्यः संस्कृतस्य कार्यं कुर्वती वर्तते ।

जनेभ्यः संस्कृते विद्यमानं ज्ञानं संस्कृतस्य विचारांश्च प्रापय्य जनान् जागरयितुम् अनेकाः पत्रिकाः आरब्धाः । यथा सुधर्मा, चन्दमामा इत्यादयः । एतासु पत्रिकासु प्राधान्यं भजते १९९४ तमे सेप्टेम्बर्मासे आरब्धः सम्भाषणसन्देशः

अस्मिन् सम्भाषणसन्देशे प्रकाशिताः केचन लेखाः अधः प्रदत्ताः सन्ति ।

  1. संस्कृते भाषाशुद्धिः - भाषाशुद्धिः किन्निमित्तम् ? कथं सम्पादनीया ?
  2. किं वयं निष्कपटा: ? - जनसमूहस्य नेत्रोन्मीलिका काचित् समीक्षा ।
  3. सत्यव्रतशास्त्रिणः सन्दर्शनम् - ज्ञानपीठपुरस्कारं प्राप्तवतः तस्य सन्दर्शनम् ।
  4. तक्षशिलायाः उपनगरम् – जालियन् - प्राचीनकालीनम् अध्ययनकेन्द्रम् ।
  5. अद्य धारा निराधारा… निरालम्बा सरस्वती…- सरस्वतीमन्दिरस्य दुरवस्था ।
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=सम्भाषणसन्देशः&oldid=376555" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्