काव्यम्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

[[Category:]]

साहित्यग्रन्थकारकृतिकालपरिमाणपरिचयः

काव्यं (Kavyam) इत्येतत् साहित्यप्रकारः अस्ति । कवेः कर्म काव्यम् । कविः तु दार्शनिकः । काव्यस्य परिभाषाः अनेकाः सन्ति, किन्तु सर्वमान्या मुख्या परिभाषास्ति वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इति । अर्थात् येन वाक्येन रसोत्पत्तिः भवति तत् काव्यम् इति कथ्यते। रस, छन्दोभिः अलङ्कारैः युक्तं काव्यम् आनन्दोत्पत्तिं करोति। रमणीयार्थप्रतिपदकं वाक्यं काव्यम् इति कथ्यते ।

काव्यविमर्शः[सम्पादयतु]

काव्यलक्षणम्[सम्पादयतु]

काव्यप्रयोजनम्[सम्पादयतु]

काव्यप्रयोजनम्

काव्यविभागाः[सम्पादयतु]

काव्यतत्वानि[सम्पादयतु]

अधोनिर्दिष्टानि काव्यतत्वानि

  1. काव्यगुणाः
  2. रीतिः
  3. काव्यपाकः
  4. अलङ्काराः
  5. काव्यदोषाः
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=काव्यम्&oldid=354840" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः