अकशेरुकाः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
सामान्यः अकशेरुकः संशोधनार्थं स्वीकृतः

येषां प्राणिनां कशेरु: न भवति ते अकशेरुकाः इति उच्यन्ते । कशेरु नाम पृष्ठास्थि । "पृष्टास्थ्नि तु कशेरुका" इत्यमरः । वलयवत्सु कीटेषु केचन अकशेरुका: वर्तन्ते । यथा सहस्रपदी वलयवान् अपि च अकशेरुकः भवति । कम् नाम शिरः । कम्=शिरः शेते अस्मिन्निति कशेरुः । न विद्यते कशेरु: यस्य सः अकशेरुकः । अस्य वर्गस्य प्रमुखा: सदस्या: कीटा: कर्कटा: अष्टपदिन: नक्षत्रमीना: च इत्यादि । प्राणिप्रपञ्चस्य ९६ प्रतिशत जीविन: अहशेरुका: एव ।

वर्गीकरणम्[सम्पादयतु]

कार्ल् लिनियस् महोदय: भागद्वयेषु तान् वर्गीकृतवान् - क्रिमि: कीटा: च । आधुनिक जीवविज्ञानिन: ३० वर्गेषु अकशेरुकान् वर्गीकृतवन्त: ।तथापि जन्तूनाम् अकशेरुक-कशेरुक इति वर्गीकरणं विज्ञानिषु जिज्ञासां जनयति । वर्गीकरणम् इदं मनुष्यकेन्द्रित: इति तेषां मत: यत: विश्वस्य अधिकश: प्राणिन: अकशेरुका: एव । मानव: कशेरुक: इति कारणेन 'अकशेरुक' इति प्राणीनां वर्गीकरणं कृत्रिम: इति तेषाम् अभिप्राय: । अकशेरुकवंशे जीविनां लक्षणा: अपि समाना: न भवन्ति । तथापि कशेरु दृष्ट्या एव अगणिता: जीविन: अकशेरुकवंशे स्थापिता: सन्ति ।

बाह्यसम्पर्कतन्तुः[सम्पादयतु]

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=अकशेरुकाः&oldid=299235" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः