दन्तपाली

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
मानवदन्तपाली

इयं दन्तपाली अपि शरीरस्य किञ्चन अङ्गम् अस्ति । दन्तपाली दन्तानाम् अधः भवति । अस्यां दन्तपाल्याम् एव दन्ताः तिष्ठन्ति । एषा दन्तपाली आङ्ग्लभाषायां Gums अथवा Gingiva इति उचयते ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=दन्तपाली&oldid=341831" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः