भ्रूः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
भ्रूः

अयं भ्रूः अपि शरीरस्य किञ्चन अङ्गम् । एषः भ्रूः विभिन्नानाम् आकारकाणां भवति । अयं भ्रूः आङ्ग्लभाषायां Eyebrow इति उच्यते । अयं भ्रूः नेत्रललाटयोः मध्ये विद्यमानम् अङ्गम् ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=भ्रूः&oldid=342945" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः