अनुप्रेषणानां सूची

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १८:५०, २२ फरवरी २०२० समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१८:५०, २२ फरवरी २०२०परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. ''पदमञ्जरी'' →‎ पदमञ्जरी
 2. 'पुत्री रक्ष्यतां, पुत्री पाठ्यतां' योजना →‎ पुत्री रक्ष्यतां, पुत्री पाठ्यतां योजना
 3. 'भारतं त्यजन्तु' आन्दोलनम् →‎ त्यजन्तु भारतम् आन्दोलनम्
 4. (D R Bendre) →‎ दत्तात्रेय रामचन्द्र बेन्द्रे
 5. (Darron Gibson →‎ डैरेन गिब्सन
 6. (Elizabeth Blackwell →‎ एलिजबेत् ब्ल्याक्वेल्
 7. (North) Vietnam →‎ चम्पादेशः
 8. (evergreen) Scientists →‎ जीवविज्ञानिनः
 9. 1.10 अभावप्रत्ययालंबना व्रत्तिः निर्द्रा… →‎ अभावप्रत्ययालंबना व्रत्तिः निर्द्रा (योगसूत्रम्)
 10. 1.11 अनुभूतविषयासंप्रमोषः स्मृतिः… →‎ अनुभूतविषयासंप्रमोषः स्मृतिः (योगसूत्रम्)
 11. 1.12 अभ्यासवैराग्यभ्यां तन्निरोधः… →‎ अभ्यासवैराग्यभ्यां तन्निरोधः (योगसूत्रम्)
 12. 1.13 तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः … →‎ तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः (योगसूत्रम्)
 13. 1.14 स तु दीर्गकाल-नैरंतर्य-सत्कारासेवितो द्रढभूमिः… →‎ स तु दीर्गकाल-नैरंतर्य-सत्कारासेवितो द्रढभूमिः (योगसूत्रम्)
 14. 1.15 द्र्ष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्… →‎ द्र्ष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् (योगसूत्रम्)
 15. 1.16 तत्परं पुरुषख्यातेर्गणवैतृष्ण्यम्… →‎ तत्परं पुरुषख्यातेर्गणवैतृष्ण्यम् (योगसूत्रम्)
 16. 1.17 वितर्कविचारानंदास्मितारोपानुगमात् संप्रज्ञातः… →‎ वितर्कविचारानंदास्मितारोपानुगमात् संप्रज्ञातः (योगसूत्रम्)
 17. 1.18 विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः… →‎ विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः (योगसूत्रम्)
 18. 1.19 भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् … →‎ भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् (योगसूत्रम्)
 19. 1.1 अथ योगानुशासनम्…… →‎ अथ योगानुशासनम् (योगसूत्रम्)
 20. 1.20 श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्… →‎ श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् (योगसूत्रम्)
 21. 1.21 तीव्रसंवेगानामासन्नः… →‎ तीव्रसंवेगानामासन्नः (योगसूत्रम्)
 22. 1.22 मृदुमध्यादिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः… →‎ मृदुमध्यादिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः (योगसूत्रम्)
 23. 1.23 ईश्वरप्राणिधानाद्वा… →‎ ईश्वरप्राणिधानाद्वा (योगसूत्रम्)
 24. 1.24 क्लेषकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः… →‎ क्लेषकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः (योगसूत्रम्)
 25. 1.25 तत्र निरतिशयं सर्वज्ञाबीजम्… →‎ तत्र निरतिशयं सर्वज्ञाबीजम् (योगसूत्रम्)
 26. 1.26 पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्… →‎ पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् (योगसूत्रम्)
 27. 1.27 तस्य वाचकः प्रणवः… →‎ तस्य वाचकः प्रणवः (योगसूत्रम्)
 28. 1.28 तज्जपस्तदर्थभावनम्… →‎ तज्जपस्तदर्थभावनम् (योगसूत्रम्)
 29. 1.29 ततः प्रत्यक्चेतनादिगमोऽप्यंतरायाभावश्च… →‎ ततः प्रत्यक्चेतनादिगमोऽप्यंतरायाभावश्च (योगसूत्रम्)
 30. 1.2 योगश्चित्तवृत्ति निरोधः… →‎ योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः (योगसूत्रम्)
 31. 1.30 व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्दभूमिकत्वानवस्थितत्वानि.... →‎ व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्य (योगसूत्रम्)
 32. 1.31 दुःखदौर्मनस्यांगमेजयत्वश्वासप्रश्वसा विक्षेपसहभुवः… →‎ दुःखदौर्मनस्यांगमेजयत्वश्वासप्रश्वसा (योगसूत्रम्)
 33. 1.32 तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्वाभ्यासः… →‎ तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्वाभ्यासः (योगसूत्रम्)
 34. 1.33 मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्… →‎ मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षणां (योगसूत्रम्)
 35. 1.34 प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य… →‎ प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य (योगसूत्रम्)
 36. 1.35 विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबंधनी… →‎ विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना (योगसूत्रम्)
 37. 1.36 विशोका वा ज्योतिष्मती… →‎ विशोका वा ज्योतिष्मती (योगसूत्रम्)
 38. 1.37 वीतरागविषयं वा चित्तम्… →‎ वीतरागविषयं वा चित्तम् (योगसूत्रम्)
 39. 1.38 स्वप्ननिद्राज्ञानालंभनं वा … →‎ स्वप्ननिद्राज्ञानालंभनं वा (योगसूत्रम्)
 40. 1.39 यथाऽभिमतध्यानाद्वा… →‎ यथाऽभिमतध्यानाद्वा (योगसूत्रम्)
 41. 1.3 तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम्… →‎ तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् (योगसूत्रम्)
 42. 1.40 परमाणुपरममहत्त्वांतोऽस्य वषीकारः… →‎ परमाणुपरममहत्त्वांतोऽस्य वषीकारः (योगसूत्रम्)
 43. 1.41 क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणैर्ग्रहीतृग्रहणग्रह्येषु तत्स्थतदांजनता समापत्तिः… →‎ क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव (योगसूत्रम्)
 44. 1.42 तत्र शब्दार्थज्ञान्विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः … →‎ तत्र शब्दार्थज्ञान्विकल्पैः (योगसूत्रम्)
 45. 1.43 स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितका … →‎ स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा (योगसूत्रम्)
 46. 1.44 एतय्यैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता … →‎ एतय्यैव सविचारा निर्विचारा च (योगसूत्रम्)
 47. 1.45 सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसनानम्… →‎ सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसनानम् (योगसूत्रम्)
 48. 1.46 ता एव सबीजः समाधिः… →‎ ता एव सबीजः समाधिः (योगसूत्रम्)
 49. 1.47 निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः… →‎ निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः (योगसूत्रम्)
 50. 1.48 ऋतुंभरा तत्र प्रज्ञा… →‎ ऋतुंभरा तत्र प्रज्ञा (योगसूत्रम्)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:अनुप्रेषितावलिः" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः