सदस्यः:SUJAY SUBRAMANYA SS/प्रयोगपृष्ठम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search

अस्थिपञ्जरः[सम्पादयतु]

अस्थिपञ्जरः
मानवस्य अस्ति:
मानवस्य अस्ति:

मनुष्यास्थिपञ्जरे षडधिकद्विशतम् अस्थीनि सन्ति। अस्थिपञ्जरं हृदयमस्तिष्कफुप्फुसादीनि अङ्गानि रक्षति। ॊ


अस्मियम[सम्पादयतु]

रसायनशास्त्र
येक भौतिकतत्त्वम्
येक भौतिकतत्त्वम्

एकं भौतिकतत्त्वम् अस्ति।अहंयातिः[सम्पादयतु]

अहंयातिः
पौरवकुलस्य राजा
पौरवकुलस्य राजा

सः पौरवकुलस्य राजा आसीत्।अहमदनगरम्[सम्पादयतु]

अहमदनगरम्
भरतस्य रज्ये एकस्मिन् प्रदश
भरतस्य रज्ये एकस्मिन् प्रदश

महाराष्ट्रे किञ्चन मण्डलम् अस्ति अहमदनगरमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति अहमदनगरम्। अस्य नगरस्य अपरं नाम अस्ति ।

can't use in sandboxमहाराष्ट्रराज्यस्य प्रमुखनगराणि]] can't use in sandboxमहाराष्ट्रराज्यसम्बद्धाः स्टब्स्]] can't use in sandboxसर्वे अपूर्णलेखाः]] can't use in sandboxचित्रं योजनीयम्]]


अहिंसा[सम्पादयतु]

अहिंसा
महत्मा गान्दि तत्वा
महत्मा गान्दि तत्वा

वैदिकधर्मे अहिंसायाः माहात्म्यं सर्वत्र प्रगीतम् उपलभ्यते । तत्र महाभारते उक्तम् – “अहिंसा परमो धर्मः” इति (१३-११६-२५) । श्रीमद्भगवद्गितायां दैवीसंपद्वर्णने अहिंसायाः अन्तर्भावः अस्ति । तद्यथा...

अहिंसासत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् (१६-२)

अष्टाङ्गयोगान्तर्गत-यमनियमेषु यमाः एवं वर्णिताः –

अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमाः इति ।

जैन-बौद्ध-सिखमतैरपि अहिंसासिद्धान्तः सर्वात्मना स्वीकृतो वर्तते । आधुनुककाले महात्मना गान्धिनापि सत्यम् एवम् अहिंसा इति द्वे तत्वे राजनैतिकक्रियाकलापेषु मार्गदर्शकसूत्ररूपेण अङ्गीकृते । तत्र स्थूलसूक्ष्मभेदेन अहिंसा अपि द्विविधा उपवर्णिता । तत्र हनमं तथा शरिरं क्षतिग्रस्तं यथा स्यात् तथा ताडनम् इत्यादिक्रियाभ्यः विरतिः स्थूलरुपा अहिम्सा । वाक्ताडनादिभिः प्रपीडनम्, अपमानजनकव्यवहारेण मनःशान्तिभङ्गः इत्यादिक्रियाभ्यः विरतिः सूक्ष्मरूपा अहिंसा इति निगद्यते । किन्तु अहिम्सायाः उपदेशः प्राधान्येन हिंसा-क्षमायबलसंपन्नाय एव क्रियते । अयं च गुणः बलशालिनः एव अलङ्कारः । तत्र अति सर्वत्र वर्जयेत् इति न्यायेन अहिंसातत्वस्यापि तारतम्येन प्रयोगः उपदिष्टः । तत्र अपवादरूपेण कुत्रचित् हिंसा अनुमोदिता वर्तते । मनुश्च ब्रूते तत्र –

गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् ।
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥ (८-३५०)

तत्रैव च आततायिनः एवं वर्णिताः...

अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहा ।
क्षेत्रदारहरश्चैव षडेते आततायिनः ॥

तथैव युद्धे क्षात्रधर्मस्य या हिंसा भवति साअनुमता शास्त्रकारैः । स्वयं भगवान् दुष्कृतां विनाशाय एव पृथिव्यामवतरति । सामान्यतः भ्रूणहत्या पातकं मता । किन्तु प्रसूतिकाले यदि शिशुः योनिमार्गे बाधारूपेण आगच्छेत् तर्हि तस्य च्छेदनमेव इष्यते । एवं “यज्ञीया हिंसा न हिंसा” इति मनुवचनं प्रसिद्धमेव (५-३१) । तत्र पिष्टपशुं कृत्वा प्राणिहत्या परिहर्तुं शक्यते इति कश्चित् ब्रूयात् । परन्तु वायुजलफलादिषु सहस्रशःसूक्ष्मजन्तवः सन्ति । तेषम् अहिंसा न मानवाधीना । महाभारते च एवम् उक्तं वर्तते......

सूक्ष्मयोनीनि भूतानि तर्कगम्यानि कानिचित् ।
पक्ष्मणोपि निपातेन येषां स्यात् स्कन्धपर्ययः॥ (शान्ति.१५-२६)

एवं यथा अतिसूक्ष्मजन्तूनां हिंसाम् अवरोद्धुं मानवाः न प्रभवन्ति तथा “जीवो जिवस्य जीवनम्” इति न्यायेन प्राणिसृष्ट्यां स्वोदरपूरणार्थं कृता हिंसा निसर्गनियमानुसारमेव प्रचलति इति श्रीमद्भागवते व्याधब्राह्मणसंवादे स्पष्टीकृतं पठ्यते । मनुना स्वार्थसिद्ध्यर्थं जिह्वालौल्यवशाद् वा पिरपराधप्राणिनां हिंसा निन्दिता । तत्रोक्तम् -

यः अहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया ।
स जीवंस्च मृत्श्चैव न कश्चित् सुखमेधते ॥ (५-४५)

परन्तु स्वहिम्सा निवारणाय कृता अपरिहार्या इति कृत्वा अनुमता ।अत एव विधिविधाने आत्मसंक्षणस्य अधिकारः प्रत्येकायप्रदत्तो वर्तते । आत्यन्तिक्याः अहिंसायाः आश्रयणाय यदि कश्चित् सदैव शान्तां वृत्तिं धारयेत् तर्हि तस्य पत्नीपुत्राणाम् अपहरणं भविष्यति । महाभारते प्रह्लादः स्वपौत्रं बलिम् उपदिशति.....

न श्रेयं सततं तेजः न नित्यं श्रेयसी क्षमा ।
तस्मान्नित्यं क्षमा तात पण्डितैरपवादिता ॥ (२८-६८)


can't use in sandboxसारमञ्जूषा योजनीया‎]]


अहीनगुः[सम्पादयतु]

अहीनगुः
अयोध्यास्य प्रचिन राजा
अयोध्यास्य प्रचिन राजा

सः अयोध्याकुलस्य राजा आसीत्।

can't use in sandboxप्राचीनराजाः]] can't use in sandboxभारतेतिहाससम्बद्धाः स्टब्स्]] can't use in sandboxसर्वे अपूर्णलेखाः]] can't use in sandboxचित्रं योजनीयम्]]

आइन्स्टाइनियम[सम्पादयतु]

आइन्स्टाइनियम
एकं भौतिकतत्त्वम्
एकं भौतिकतत्त्वम्

एकं भौतिकतत्त्वम् अस्ति।


आइसलैंड[सम्पादयतु]

आइसलैंड
एक: द्वीप: राष्‍ट्रं
एक: द्वीप: राष्‍ट्रं

आइसलैंड यूरोपमहाद्वीपे पश्चिमदिशि विद्यमानः एक: लघु द्वीप: राष्‍ट्रं च अस्ति ।

can't use in sandboxयूरोपखण्डस्य देशाः]] can't use in sandboxसमाजसम्बद्धाः स्टब्स्]] can't use in sandboxसर्वे अपूर्णलेखाः]]

can't use in sandboxसारमञ्जूषा योजनीया‎]]

आएड[सम्पादयतु]

आएड
ब्रिटेनस्य शासकाः
ब्रिटेनस्य शासकाः

ब्रिटेनस्य शासकः

can't use in sandboxविदेशीयव्यक्तिसम्बद्धाः स्टब्स्]] can't use in sandboxसर्वे अपूर्णलेखाः]] can't use in sandboxचित्रं योजनीयम्]]


आकस्मिक चिकित्सा[सम्पादयतु]

आकस्मिक चिकित्सा
प्रर्तमिक चिकित्सा
प्रर्तमिक चिकित्सा


बाह्यसम्पर्कतन्तुः[सम्पादयतु]


स्वास्थ्य विज्ञानचिकित्साशास्त्र
मूर्छाशास्त्र(Anesthesiology) | चर्मशास्त्र | आकस्मिक चिकित्सा | साधारण चिकित्सक | आन्तरिक चिकित्सा | स्नायुशास्त्र | प्रसवशास्त्रमहिलारोग शास्त्र | कार्यव्याधि चिकित्सा(Occupational Medicine) | रोगशास्त्र | बालरोगशास्त्र | भौतिक चिकित्सा र पूनर्स्थापना | मानसिक चिकित्सा | सामाजिक स्वास्थ्य | चिकित्सा विकिरणशास्त्र | शल्यचिकित्सा
आन्तरिक चिकित्सा क्षेत्रा
हृदयशास्त्र | ग्रन्थिशास्त्र | ग्यास्त्रोएन्टेरोलोजी | रक्तशास्त्र | कम्युनिकेबल रोग चिकित्सा | ईन्टेन्सिभ केयर चिकित्सा | मृगौलाशास्त्र | ओन्कोलोजी | फोक्सोशास्त्र | रिउम्याटोलोजी
शल्यचिकित्सा क्षेत्रा
हृदयछाती शल्यचिकित्सा | चार्मिक शल्यचिकित्सा | साधारण शल्यचिकित्सा | महिला शल्यचिकित्सा | स्नायुशल्यचिकित्सा | नेत्रशल्यचिकित्सा | मुख तथा अनुहार शल्यचिकित्सा | अंग प्रत्यारोपण | हाडजोर्नी शल्यचिकित्सा | ओटोल्यारिंजियोलोजी (ENT) | बाल्यशल्यचिकित्सा | प्लास्टिक शल्यचिकित्सा | क्यान्सर शल्यचिकित्सा | चोट शल्यचिकित्सा | युरोलोजी | धमनी शल्यचिकित्सा

]