मुख्यपृष्ठम्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
(मुखपृष्ठं इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
संस्कृतविकिपीडिया
स्वतन्त्रविश्वकोशः

२००३ तमवर्षस्य डिसेम्बरमासे अस्याः आरम्भः जातः । सम्प्रति संस्कृतविकिपीडियायां ९,९६८ लेखाः सन्ति ।

रविवासरः, मई २९, २०१६; समयः- ११:३० UTC


विषयसर्वस्वम् * स्वशिक्षा * लेखनसाहाय्यम्


वसुधा

अहं सूर्य इवाजनि ॥
अहं सूर्यः इव प्रकाशवान् भविष्यामि । -सामवेदः १५२शास्त्रीयलेखः

गीतोपदेशः

भगवद्गीता

भगवतः गीता भगवद्गीता । एतस्य गीतोपदेशः इत्यपि नामान्तरं वर्तते । श्रीकृष्ण: अत्र उपदेशकः श्रोता अर्जुनः । हैन्दवानां धर्मग्रन्थत्वेन विद्यते एषा भगवद्गीता । गीतायाम् अष्टादश अध्यायाः सन्ति । अस्य मोक्षशास्त्रम् इत्यपि नाम वर्तते । प्रत्येकस्यापि अध्यायस्य पृथक् नाम वर्तते । कृष्णार्जुनयोः संवादानुसारम् अध्यायाः विभक्ताः । श्रीमदभगवद्गीताख्यं शास्त्रं वैदिकवाङ्मये सम्पूर्णवेदस्थानीयमिति शास्त्रविदां मतम् । वेदवत् त्रिकाण्डात्मकत्वात्, समस्तवेदार्थसारसंग्रहभूतत्वात्, सर्वशास्त्रमयत्वात्, सर्वसाधारणलोकोपकारकत्वाच्च । प्रसिद्धिश्चैतादृश्येव –

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः ।
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता ॥

(अधिकवाचनाय »)वार्ताः

प्यारिस्-नगरे आक्रमितानि षट्स्थलानि
  • उग्रस्थानानामुपरि फ्रान्स्-अमेरिकादेशाभ्यां वायुदलाक्रमाणि कृतानि । सिरियादेशस्य रक्कप्रदेशोपरि फ्रान्स्-देशस्य विमानानि २० स्फोटकास्त्राणि प्रक्षिप्य दशाधिकानि उग्रस्थानानि नाशयामासुः ।
  • जी-२० शृङ्गसभायाः विश्वनेतारः ऐसिस्-उग्रान् दमयितुं शपथं कृतवन्तः ।
  • फ्रान्स्-देशस्य राजधानीं प्यारिस्-नगरोपरि ऐसिस्-उग्रवादिनः षट्सु स्थलेषु(चित्रे) सारणिरूपेण स्फोटकास्त्राणि गुलिकास्त्राणि च प्रक्षिप्य अनेकान् जनान्(प्रायः १३०) मारितवन्तः ।
  • लण्डन्-नगरे बसवेश्वरस्मारकमूर्तेः अनावरणं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कृतम् ।
  • तमिळनाडुराज्ये भीकरवर्षया अनेके प्रदेशाः जलेनावृत्ताः । भवनानि गृहानि च प्रभग्नानि । ३९ जना मृताः ।

अद्यतनं चित्रम्

होपी पुङ्गा

Hopea ponga flowers.jpg

आधुनिकलेखः

India, uttar pradesh, jina rishabhanatha, 800-900.JPG

ऋषभदेवः जैनधर्मस्य चतुर्विंशत्यां तीर्थङ्करेषु प्रथमः तीर्थङ्करः आसीत् । सः आदिनाथः, वृषभनाथः इति नाम्ना अपि ज्ञायते । सः योगी आसीत् । तस्य पुत्रस्य भरतस्य नामानुसारम् एव भारतदेशः इति नाम प्रदत्तम् । ऋषभदेवस्य जन्म अयोध्या-नगरे चैत्र-मासस्य कृष्णपक्षस्य नवम्यां तिथौ अभवत् । तस्मिन् दिने उत्तराषाढा-नक्षत्रमासीत् ।

(अधिकवाचनाय »)
ज्ञायते किं भवता...

सुभाषितम्

सर्पाः पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते

शुष्कैस्तृणैर्वनगजा बलिनो भवन्ति ।
कन्दैः फलैर्मुनिवरा गमयन्ति कालं
सन्तोष एव पुरुषस्य परं निधानम् ॥

पञ्चतन्त्रम् २/१५६

सामान्यतः जनाः चिन्तयन्ति यत् जगति दृश्यमानानि वस्तूनि एव लक्ष्यसिद्धौ प्रमुखं पात्रं वहन्ति इति । किन्तु तत् न सत्यम् इति एतैः उदाहरणैः ज्ञायते - सर्पाः वायोः सेवनमात्रेण जीवन्ति चेदपि ते न दुर्बलाः । शुष्कानि तृणानि खादन् गजः अरण्ये अत्यन्तं बलवान् भवति । कन्दमूलानि खादन्तः एव ऋषयः सर्वेषां मार्गदर्शकः सन्तः तिष्ठन्ति । अतः सन्तोषः एव पुरुषस्य परमं धनम् अस्ति न तु अन्यद् किमपि ।
भारतविषये विशेषपरियोजनाअं अः ०-९
वर्गाः क्ष त्र ज्ञ 0-9


सहपरियोजनाः

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=मुख्यपृष्ठम्&oldid=387392" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः