वृत्तिसारूप्यमितरत्र (योगसूत्रम्)

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
(1.4 वृत्तिसारूप्यमितरत्र … इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

सूत्रसारः[सम्पादयतु]

व्यासभाष्यम्[सम्पादयतु]

व्युत्थाने याश्चित्तवृत्तयस्तदवशिष्टवृत्तिः पुरुषः । तथा च सूत्रं—एकमेव दर्शनं, ख्यातिरेव दर्शनमिति । चित्तमयस्कान्तमणिकल्पं सन्निधिमात्रोपकारि दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य स्वामिनः । तस्माच्चित्तवृत्तिबोधे पुरुषस्यानादिः सम्बन्धो हेतुः ॥४॥

ताः पुनर्निरोद्धव्या बहुत्वे सति चित्तस्य—