मुख्यपृष्ठम्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
(Main Page इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
संस्कृतविकिपीडिया
स्वतन्त्रविश्वकोशः

२००३ तमवर्षस्य डिसेम्बरमासे अस्याः आरम्भः जातः । सम्प्रति संस्कृतविकिपीडियायां १०,०८५ लेखाः सन्ति ।

सोमवासरः, नवम्बर ३०, २०१५; समयः- ०७:२९ UTC


विषयसर्वस्वम् * स्वशिक्षा * लेखनसाहाय्यम्

वसुधा

प्रेता जयता नरः ॥
हे मानव ! अग्रे सर, विजयी भव । -सामवेदः १८६-२शास्त्रीयलेखः

संस्कृतम्

संस्कृतम् जगतः एकतमा अतिप्राचीना समृद्धा शास्त्रीया च भाषा वर्तते। संस्कृतं भारतस्य जगत: वा भाषास्वेकतमा‌ प्राचीनतमा। संस्कृता वाक्, भारती, सुरभारती, अमरभारती, अमरवाणी, सुरवाणी, गीर्वाणवाणी, गीर्वाणी, देववाणी, देवभाषा, दैवीवाक्‌ इत्यादिभिः नामभिः एतद्भाषा प्रसिद्धा। भारतीयभाषासु बाहुल्येन संस्कृतशब्दाः उपयुक्ताः। संस्कृतात् एव अधिका भारतीयभाषा उद्भूताः। तावदेव भारत-युरोपीय-भाषावर्गीयाः अनेकाः भाषाः संस्कृतप्रभावं संस्कृतशब्दप्राचुर्यं च प्रदर्शयन्ति। व्याकरणेन सुसंस्कृता भाषा जनानां संस्कारप्रदायिनी भवति। अष्टााध्याकयी इति नाम्नि महर्षिपाणिनेः विरचना जगतः सर्वासां भाषाणाम् व्याकरणग्रन्थेषु अन्यतमा, वैयाकरणानां भाषाविदां भाषाविज्ञानिनां च प्रेरणास्था्नं इवास्ति।

(अधिकवाचनाय »)वार्ताः

प्यारिस्-नगरे आक्रमितानि षट्स्थलानि
  • उग्रस्थानानामुपरि फ्रान्स्-अमेरिकादेशाभ्यां वायुदलाक्रमाणि कृतानि । सिरियादेशस्य रक्कप्रदेशोपरि फ्रान्स्-देशस्य विमानानि २० स्फोटकास्त्राणि प्रक्षिप्य दशाधिकानि उग्रस्थानानि नाशयामासुः ।
  • जी-२० शृङ्गसभायाः विश्वनेतारः ऐसिस्-उग्रान् दमयितुं शपथं कृतवन्तः ।
  • फ्रान्स्-देशस्य राजधानीं प्यारिस्-नगरोपरि ऐसिस्-उग्रवादिनः षट्सु स्थलेषु(चित्रे) सारणिरूपेण स्फोटकास्त्राणि गुलिकास्त्राणि च प्रक्षिप्य अनेकान् जनान्(प्रायः १३०) मारितवन्तः ।
  • लण्डन्-नगरे बसवेश्वरस्मारकमूर्तेः अनावरणं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कृतम् ।
  • तमिळनाडुराज्ये भीकरवर्षया अनेके प्रदेशाः जलेनावृत्ताः । भवनानि गृहानि च प्रभग्नानि । ३९ जना मृताः ।

अद्यतनं चित्रम्

वलय मिहिका

360 degrees fogbow.jpg

आधुनिकलेखः

परमहंसयोगानन्‍दः

परमहंसयोगानन्‍दः (१८९३-१९५२) कश्चन प्रसिद्धः अध्यात्मगुरुः । तस्य जन्म गोरखपुरे अभवत् । तस्य पूर्वाश्रमस्य नाम मुकुन्‍दलालघोषः इति । सः "योगदासत्सङ्गसोसैटि" इत्येतस्याः अध्यात्मसंस्थायाः संस्थापकः अस्ति । तस्याः संस्थायाः केन्द्रकार्यालयःबिहारराज्यस्थेराञ्चिनगरे विद्यते । ततः "आत्मसाक्षात्कारपाठाः" उपलभ्यन्ते । योगानन्दः सहस्राधिकजनान् अध्यात्मपथे अग्रे सरणाय सम्प्रेरितवान् अस्ति । परमप्रेमस्वरूपी सः अध्यात्ममार्गे अतीव सहकारिणं 'क्रियायोग'पद्धतिम् अपाठयत् ।

(अधिकवाचनाय »)
ज्ञायते किं भवता...

सप्तर्षयः के ?

अयं च श्लोक: -

कश्यपोऽत्रिः भरद्वाजः विश्वामित्रोऽथ गौतमः ।
जमदग्निः वसिष्ठश्च सप्तैते ॠषयः स्मृताः ॥
सुभाषितम्

सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः ।

सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥

चाणक्यनीतिदर्पणम् ५/१९

इयं भूमिः सत्येन एव धृता अस्ति । सूर्यः सत्येन एव तपति । वायुः स॒ञ्चरति सत्यस्य आधारेण एव । जगति विद्यमानं सर्वमपि सत्ये एव प्रतिष्ठितम् अस्ति । सत्यमेव सर्वस्य आधारभूतं, शक्तिमूलं च । अतः अस्माभिः सत्यम् उपासितव्यम् ।
भारतविषये विशेषपरियोजनाअं अः ०-९
वर्गाः क्ष त्र ज्ञ 0-9


सहपरियोजनाः

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=मुख्यपृष्ठम्&oldid=296987" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः