प्राचीनतमानि पृष्ठानि

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां ०१:१३, २२ अगस्त २०१९ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिकपरिणाम अत्र सन्ति ।

अस्मिन् पृष्ठे परिवर्तनं अधुना प्रतिबन्धितमस्ति । अत्रत्यां पुरातनसूचनां नवीनसूचनया सह अधुना परिर्वतयितुं न शक्यते ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. कोलारमण्डलम्‏‎ (१०:१०, २५ अप्रैल २०१३)
 2. चामराजनगरमण्डलम्‏‎ (०९:२७, २१ मई २०१३)
 3. यादगिरिमण्डलम्‏‎ (१०:१०, १४ जून २०१३)
 4. चिक्कबळ्ळापुरमण्डलम्‏‎ (०४:४७, १८ जून २०१३)
 5. बेङ्गळूरुग्रामान्तरमण्डलम्‏‎ (०४:५१, १८ जून २०१३)
 6. तिरुवारूरुमण्डलम्‏‎ (०७:२१, ९ जुलाई २०१३)
 7. शब्दमालिन्यम्‏‎ (०९:४६, १७ जुलाई २०१३)
 8. कन्याकुमारी‏‎ (१३:५१, २३ जुलाई २०१३)
 9. लाल्बाग्‏‎ (०६:३६, १३ अगस्त २०१३)
 10. कोयम्बत्तूरुमण्डलम्‏‎ (११:५३, २४ अगस्त २०१३)
 11. माधवी‏‎ (०७:१६, १२ सितम्बर २०१३)
 12. वासकसस्यम्‏‎ (०७:२९, १२ सितम्बर २०१३)
 13. शाल्मलिः‏‎ (०७:३७, १२ सितम्बर २०१३)
 14. पुट्टपर्ती‏‎ (१८:४०, १८ सितम्बर २०१३)
 15. तक्षशिलाविश्वविद्यालयः‏‎ (०७:१७, १० अक्तूबर २०१३)
 16. यथार्थरूपा भगवद्गीता‏‎ (०६:५६, २१ अक्तूबर २०१३)
 17. भारतस्य पर्वताः‏‎ (०६:२८, १ नवम्बर २०१३)
 18. कस्तूरिमृगः‏‎ (०९:२४, ९ नवम्बर २०१३)
 19. काळिङ्गसर्पः‏‎ (१०:१६, ९ नवम्बर २०१३)
 20. अजमेरमण्डलम्‏‎ (०६:०६, १२ नवम्बर २०१३)
 21. जयपुरमण्डलम्‏‎ (०६:५०, १२ नवम्बर २०१३)
 22. जैसलमेरमण्डलम्‏‎ (०६:५९, १२ नवम्बर २०१३)
 23. जोधपुरमण्डलम्‏‎ (०७:०१, १२ नवम्बर २०१३)
 24. प्रतापगढमण्डलम् (राजस्थानम्)‏‎ (१०:२४, १२ नवम्बर २०१३)
 25. सेलम्-मण्डलम्‏‎ (०६:५७, २३ नवम्बर २०१३)
 26. सीकरमण्डलम्‏‎ (१०:२४, ६ दिसम्बर २०१३)
 27. सिरोहीमण्डलम्‏‎ (०६:४१, ७ दिसम्बर २०१३)
 28. सवाई माधोपुरमण्डलम्‏‎ (१३:०२, १० दिसम्बर २०१३)
 29. पालीमण्डलम्‏‎ (०७:२६, ११ दिसम्बर २०१३)
 30. नागौरमण्डलम्‏‎ (०७:२८, ११ दिसम्बर २०१३)
 31. पादकन्दुकक्रीडा‏‎ (१६:३४, १२ जनवरी २०१४)
 32. सुब्रह्मण्य भारती‏‎ (१७:०४, १२ जनवरी २०१४)
 33. सन्तरणक्रीडा‏‎ (१४:०३, १३ जनवरी २०१४)
 34. भावनगरमण्डलम्‏‎ (०९:१०, ३० जनवरी २०१४)
 35. महेसाणामण्डलम्‏‎ (०९:३८, ३० जनवरी २०१४)
 36. पञ्चमहालमण्डलम्‏‎ (१०:०२, ३० जनवरी २०१४)
 37. पोरबन्दरमण्डलम्‏‎ (१०:०७, ३० जनवरी २०१४)
 38. राजकोटमण्डलम्‏‎ (१०:३६, ३० जनवरी २०१४)
 39. सुरेन्द्रनगरमण्डलम्‏‎ (१०:४६, ३० जनवरी २०१४)
 40. सुरतमण्डलम्‏‎ (१०:४९, ३० जनवरी २०१४)
 41. वडोदरामण्डलम्‏‎ (१०:५६, ३० जनवरी २०१४)
 42. वलसाडमण्डलम्‏‎ (१०:५८, ३० जनवरी २०१४)
 43. तापीमण्डलम्‏‎ (११:०५, ३० जनवरी २०१४)
 44. अमरेलीमण्डलम्‏‎ (१३:०९, ३१ जनवरी २०१४)
 45. गदगमण्डलम्‏‎ (१९:३६, १ फरवरी २०१४)
 46. खेडामण्डलम्‏‎ (०४:४०, ३ फरवरी २०१४)
 47. टोङ्कमण्डलम्‏‎ (१५:४६, १५ फरवरी २०१४)
 48. डाङ्गमण्डलम्‏‎ (१५:४८, १५ फरवरी २०१४)
 49. उदयपुरम्‏‎ (१५:५७, १५ फरवरी २०१४)
 50. उदयपुरमण्डलम्‏‎ (१५:५८, १५ फरवरी २०१४)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:पुरातनपृष्ठानि" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः