अल्पतमैः अवतरणैः युताः लेखाः

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां ०१:३३, १३ मई २०१९ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिकपरिणाम अत्र सन्ति ।

अस्मिन् पृष्ठे परिवर्तनं अधुना प्रतिबन्धितमस्ति । अत्रत्यां पुरातनसूचनां नवीनसूचनया सह अधुना परिर्वतयितुं न शक्यते ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. मुम्बाई‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 2. टिटानियम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 3. नेपाली समयः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 4. जनवरी १७‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 5. Samata‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 6. Bhavishya Purana‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 7. चित्तूरु‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 8. Pratapgarh district‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 9. ४.२ एवं परम्परा.....‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 10. लगध:‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 11. कम्बलबर्हिस्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 12. २.५५ प्रजहाति यदा…‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 13. Ushanaa‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 14. राष्ट्रपतिशासन‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 15. १८.५६ सर्वकर्माण्यपि सदा‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 16. प्रतिभा देवीसिंह पाटील‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 17. धलाइमण्डलं‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 18. Srikrishna Mishra‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 19. पाश्वॅनाथः जी‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 20. अंतरतारकीय माध्यमः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 21. भोपाल मण्डलः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 22. ११.२५ दंष्ट्राकरालानि च...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 23. वङ्ग language‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 24. Methi‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 25. १.३१ निमित्तानि च…‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 26. Guru Harkishan‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 27. वैशाखः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 28. Dimitar Berbatov‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 29. ऊधमसिंहनगरमण्डल‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 30. भानु शैलेन्द्र‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 31. विशिष्टाद्वैतदर्शनम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 32. उत्तरभाद्रपदा‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 33. साङ्ख्ययोगः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 34. १३.२८ समं पश्यन्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 35. अभिराज राजेन्द्र मिश्र:‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 36. पन्नामण्डलं‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 37. नेराळ्-माथेरान् धूमशकटयानम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 38. जनवरी ३१‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 39. Sankar Dayal Sarma‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 40. Bhilwara district‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 41. चित्रकूटम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 42. Prime Minister's Office‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 43. ४.३४ तद्विद्धि प्रणिपातेन...‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 44. सीहोरमण्डलं‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 45. लण्डन‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 46. फरवरी २०‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 47. Uttarakand State‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 48. १८.७० अध्येष्यते च य इमं‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 49. प्रत्यक्षविदेशिनिवेश‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 50. धार-नगरम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:स्वल्पतमपरिवर्तानानि" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः