अल्पतमैः अवतरणैः युताः लेखाः

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां ०१:२७, १३ अगस्त २०१९ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिकपरिणाम अत्र सन्ति ।

अस्मिन् पृष्ठे परिवर्तनं अधुना प्रतिबन्धितमस्ति । अत्रत्यां पुरातनसूचनां नवीनसूचनया सह अधुना परिर्वतयितुं न शक्यते ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. सांगली‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 2. कालिदासमहोत्साहः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 3. हम्मीरमर्दनम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 4. गङ्गादासप्रतापविलासः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 5. काञ्चनकुञ्चिकम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 6. सदस्य वार्ता:Hardhrol‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 7. प्रतापविजयम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 8. शङ्करशङ्करम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 9. दूताङ्गदम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 10. संयोगितास्वयंवरम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 11. मल्लिकामारुतम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 12. दन्तिलगोरम्भकथा‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 13. प्रबुद्धरौहिणेयम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 14. पल्लीकमलम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 15. विरोधालङ्कारः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 16. उमापरिणयम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 17. ऐतरेयारण्यकम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 18. वङ्गीयप्रतापम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 19. वक्सा-राष्ट्रीयोद्यानम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 20. विबुधानन्दम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 21. नारीवाद:‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 22. चण्डकौशिकम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 23. वंशब्राह्मणम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 24. दूरमानम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 25. अनिता मजूमदार‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 26. आगमडम्बरम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 27. विमुक्तिः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 28. शान्तिस्वरूपः भटनागरः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 29. मायुराजः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 30. महाकविकालिदासम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 31. कर्णसुन्दरी‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 32. ट्विटर‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 33. प्रतिज्ञाकौटिल्यम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 34. चेन्नई अन्ताराष्ट्रियविमानस्थलम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 35. रतिविजयम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 36. वीरधर्मदर्पणम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 37. कालप्रयोजनम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 38. मोहराजपराजयम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 39. तैत्तिरीयब्राह्मणम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 40. छन्दोमञ्जरी‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 41. भगवदज्जुकीयम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 42. व्यासराजशास्त्री‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 43. संस्कृतसम्भाषणशिबिरम् (संस्कृतभारती)‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 44. कारणम् (न्यायशास्त्रम्)‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 45. आर्षेयकल्पसूत्रम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 46. वीरेन्द्रकुमारभट्टाचार्यः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 47. तैत्तिरीयारण्यकम्‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 48. अभिराज राजेन्द्र मिश्र:‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 49. अनुष्का शर्मा‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)
 50. रामनाथमिश्रः‏‎ (१ पुनरावृत्तिः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:स्वल्पतमपरिवर्तानानि" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः