विकिपीडिया:Picture of the day/अक्टोबर् २०१४

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)अक्टोबर् १ - बुधः

सरस्वती देवी

Goddess Sarasvati appears before Yajnavalkya.jpg
याज्ञ्यवल्कस्य पुरतः सरस्वती

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २ - गुरुः

शब्दप्रतिफलनपद्धत्या भू-रूपनिर्धारणम्

Echo Sounding USN.jpg
समुद्रगर्भस्थं भू-रूपम् अभिज्ञातुं शब्दप्रतिफलनपद्धत्याः प्रयोगः

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ३ - शुक्रः

देवीस्तुतिः

Durga Idol on Dashami.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ४ - शनिः

शुकः

Ara ararauna (Linnaeus 1758).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ५ - रविः

ताराजननम्

Witness the Birth of a Star.jpg
नक्षत्रस्य उगमः दृश्यताम् !

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ६ - सोमः

पतङ्गस्य कलाकृतिः

ButterflyWingServingTray.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ७ - मङ्गलः

ध्यानम्

Meditation (3846236851).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ८ - बुधः

महायानबौद्धदेवालयः

Borobudur Temple.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ९ - गुरुः

नासया स्वीकृतम् अद्भुतचित्रम्

This visualization shows what Einstein envisioned.jpg
अल्बर्ट् ऐन्स्टायिनस्य कल्पनायाः मूर्तिरूपम्

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १० - शुक्रः

वीणापाणी

Saraswati wood.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ११ - शनिः

नावीन्यम्

Creativity Kofler.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १२ - रविः

सस्यविशेषः

Female cone of Ephedra intermedia - journal.pone.0053652.g002-C.png

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १३ - सोमः

हिमस्यान्तर्यम्

Hex ice.GIF
षड्भुजात्मकस्य हिमकणस्य रचना

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १४ - मङ्गलः

भरतनाट्ये नावीन्यम्

15bharatanatyam.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १५ - बुधः

हुद् हुद् झन्झा

Hudhud 12 Oct 2014 02.gif
हुद् हुद् चक्रवातस्य उपग्रहमाध्यमेन स्वीकृतं चित्रम् (१२ अक्टोबर् २०१४)

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १६ - गुरुः

हम्पी

Hampi aug09 56.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १७ - शुक्रः

तिरुवण्णामलैमन्दिरम्

Thiruvannamalai temple.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १८ - शनिः

स्वच्छ-भारत-अभियाने नरेन्द्र मोदी

PM Modi sweeping near Mandir Marg police station, New Delhi.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् १९ - रविः

अन्नप्राप्तिः [[Image:|350px|center]]

वङ्गप्रदेशे दुर्भिक्षसमये अन्नवण्टनस्य दृश्यम् (१९४३)

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २० - सोमः

त्रयोदशः बौद्धधर्मगुरुः

DalaiLama-13 lg.jpg
त्रयोदशः दलाई लामा १९१० तमे वर्षे

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २१ - मङ्गलः

भरतनाट्यम्

Bharata Natyam Performance DS.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २२ - बुधः

लालबाग्-उद्यानम्, कर्णाटकराज्यम्

Bangalore, Madras (Karnataka ) The Lall Bagh or Red Garden 1860.jpg
ऐतिहासिकोद्यानम्, लालबाग् १८६० तमे वर्षे

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २३ - गुरुः

मैसूरु-राजभवनम्, कर्णाटकराज्यम्

Mysore Palace S-KA-748.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २४ - शुक्रः

अन्तर्वाहिनी नदी

Arianit Brod image191.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २५ - शनिः

कोलकाता उच्चन्यायालयः

Calcutta High Court 1860.jpg
कोलकाता उच्चन्यायालयस्य ऐतिहासिकभवनम्, १८६० तमे वर्षे

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २६ - रविः

धेनुः

Sar Planina Kosovo 2.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २७ - सोमः

सिन्धुसंस्कृतेः निदर्शनम्

Moenjodaro by smn121 -1.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २८ - मङ्गलः

अन्तरीक्षयानस्य विविधांशाः

Space Shuttle scheme.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् २९ - बुधः

बि एम् डब्ल्यू i8 यानम्

Festival automobile international 2013 - BMW - i8 Concept - 001.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ३० - गुरुः

वर्तमानकाश्मीरराज्यम्

Map Kashmir Standoff 2003.png

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अक्टोबर् ३१ - शुक्रः

निर्मलह्रदः

LakeOhridViewFromAlbania.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, जुलै १६, २०२०; इदानीं समयः- १४:४६ UTC