विकिपीडिया:Picture of the day/एप्रिल् २०१९

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)अप्रैल १ - सोमः

आम्रफलम्

MangoAlphonso04 Asit.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २ - मङ्गलः

देवालयः

Colours of the culture 01.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ३ - बुधः

मुंबई-पुणे द्रुतगतीमार्ग

MumbaiPuneExpressway.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ४ - गुरुः

धवलः मीनरङ्कः

Pied kingfisher (Ceryle rudis rudis) female 2.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ५ - शुक्रः

रूप्यकम्

One Anna year-1616.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ६ - शनिः

संस्कृतम्

Rigveda MS2097.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ७ - रविः

मेट्रो

DelhiMetro.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ८ - सोमः

चाकलेहः

"Roka" brand chocolate wafer balls, 2015-06-06.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ९ - मङ्गलः

चक्रानि

01 066 Bayerisches Eisenbahnmuseum Treibstange.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १० - बुधः

गरुड

Brahminy Kite over Southport Broadwater-1 (6207128002).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ११ - गुरुः

धवलः मीनरङ्कः

Pied kingfisher (Ceryle rudis rudis) female 2.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १२ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल १३ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल १४ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल १५ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल १६ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल १७ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

अप्रैल १८ - गुरुः

Sninský kameň (v zime) 046.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १९ - शुक्रः

Crocuses at BBG (43248).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २० - शनिः

शङ्खपुष्पम्

Clitoria ternatea 9197.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २१ - रविः

प्राचिका

2017.07.05.-22-zwischen Springsee und Glubigsee-Wendisch Rietz--Spitzenfleck-Maennchen.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २२ - सोमः

वराङ्गम्

Cinnamomum verum spices.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २३ - मङ्गलः

पाटलपुष्पम्

Rosa Rose de Resht 2018-09-21 1309.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २४ - बुधः

इन्द्रधनुः

A double rainbow in Akamas Peninsula, Cyprus.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २५ - गुरुः

छत्त्रकः

(Gemeine Steinpilz) Boletus edulis.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २६ - शुक्रः

गजाः

Khaoyai 06.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २७ - शनिः

द्राक्षाफलानि

Javier shows part of the grape harvest in his Lysekil vineyard 1 - cropped.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २८ - रविः

सहस्त्रपत्रम्

Nymphaea Laydekeri Purpurata.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २९ - सोमः

मधुकर्कटी

Mamão papaia em fundo preto.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ३० - मङ्गलः

मण्डूकः

Hyla arborea L in Ukraine.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, सितम्बर १९, २०१९; इदानीं समयः- ०७:४५ UTC