विकिपीडिया:Picture of the day/एप्रिल् २०१५

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)एप्रिल् १ - बुधः

आम्रफलानि

Juglans regia 2009 G2.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् २ - गुरुः

जन्तर्-मन्तर्

Jantar Mantar New Delhi.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् ३ - शुक्रः

पुष्पवृक्षाः

Populus angustifolia CO.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् ४ - शनिः

पूर्णचन्द्रः

Full moon partially obscured by atmosphere.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् ५ - रविः

पर्वतः

Inside the Tarawera rift.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् ६ - सोमः

हिमाद्रिः

Alpamayo.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् ७ - मङ्गलः

नीलमत्स्याः

Caesio teres in Fiji by Nick Hobgood.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् ८ - बुधः

जलबन्धः

2014 Scar House Reservoir Dam.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् ९ - गुरुः

पम्बन् सेतु

Pamban Bridge.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् १० - शुक्रः

सूर्यास्तमः

Fishing 2.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् ११ - शनिः

कुचिपुडि नृत्यम्

Kuchipudi Performer DS.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् १२ - रविः

श्वेत-कृष्णवर्णीयं भ्रामणचित्रम्

NURBS 3-D surface.gif

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् १३ - सोमः

श्वेतव्याघ्रौ

Haifa White Tigers-9129-13.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् १४ - मङ्गलः

कपिलः सर्पः

Rhinechis scalaris cropped.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् १५ - बुधः

प्रतिबिम्बितः पक्षी

Black-necked Stilt (Himantopus mexicanus), Corte Madera.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् १६ - गुरुः

गगनचुम्बी वृक्षः

Juniperus osteosperma 1.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् १७ - शुक्रः

कस्त्वं पर्वतशिखरे ?

Marmot-edit1.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् १८ - शनिः

मध्वन्वेषी

Halictus bee on flower-2.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् १९ - रविः

प्राचीनपक्षिणः अस्थि

Zalophus californianus 01.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् २० - सोमः

उत्तुङ्गशिखरे हरिणः

Alpine Ibex in Gornergrat.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् २१ - मङ्गलः

अग्निः

2014-04-12 21-53-22 bassin-champagney.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् २२ - बुधः

प्लास्मादीपः

Energy Arc (central electrode of a Plasma Lamp).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् २३ - गुरुः

अनिलचुल्लेः ज्वाला

Chile - Cochamó climbing 98 - gas flame (7019918795).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् २४ - शुक्रः

डीयिङ्ग्-शिखराणि, इण्डोनेशिया

Dieng hills at sunrise (7841063764).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् २५ - शनिः

मेल्कोयाद्वीपः, नार्वे

Melkoya.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् २६ - रविः

इन्धनाग्निः

Light my fire (2152952690).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् २७ - सोमः

श्वेतहिमसरणिः

Eiskristall Pfosten 1.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् २८ - मङ्गलः

मृतकीटस्योपरि हिमबिन्दवः

Thomas Bresson - Fort de Roppe (15) (by).JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् २९ - बुधः

जलबिन्दुपातनम्

Water Dolphin.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

एप्रिल् ३० - गुरुः

वृष्टिबिन्दुभिः पूतं पुष्पम्

A small flower refracted in rain droplets.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, जुलै १०, २०२०; इदानीं समयः- ०१:०५ UTC