विकिपीडिया:Picture of the day/एप्रिल् २०१४

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)अप्रैल १ - मङ्गलः

क्रुक्स् रेडियोमीटर्

Radiometer 9965 Nevit.gif

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २ - बुधः

मस्तिष्कम्

Frontal lobe animation.gif

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ३ - गुरुः

काफीचषकस्य आकारपरिवर्तनम्

Mug and Torus morph.gif

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ४ - शुक्रः

’कत्रिना’चण्डमारुतस्य अनन्तरम्

Aerial view of SFNO after Hurricane Katrina edit.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ५ - शनिः

कोल्लं समुद्रतटः, केरलम्

Kollom Beach 1.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ६ - रविः

अष्टमुडिसरोवरः

Ashtamudi Lake 3.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ७ - सोमः

कोटेश्वरमन्दिरम्, गुजरातराज्यम्

Koteshwar temple 2014-01-27 13-26.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ८ - मङ्गलः

अञ्जनी आञ्जनेयेन सह

Anjani with Child Hanuman - Bronze - Pallava Period - ACCN 15-524 - Government Museum - Mathura 2013-02-24 6600.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ९ - बुधः

दश अवताराः

Dashavtar closeup national museum india.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १० - गुरुः

वाद्यसङ्ग्रहः

Gallery15 national museum india.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ११ - शुक्रः

पाञ्चालिकायुगलम्

Couple national museum india.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १२ - शनिः

कमलहस्तः विष्णुः

Vishnu holding lotus flowers, National Museum, New Delhi.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १३ - रविः

भूमिस्पर्षमुद्रायुक्तः गौतमबुद्धः

Buddha in Bhumisparsa mudra.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १४ - सोमः

पुरुषमुखम्

Male face with a caduceus - Google Art Project.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १५ - मङ्गलः

कलाकृतिः

Art Work at National Museum, New Delhi.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १६ - बुधः

डैनोसर्

Fiberglass model of dinosaur, Hill Palace, Tripunithura (July 2011).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १७ - गुरुः

एग्मोर्-सङ्ग्रहालयः, चेन्नै

Egmore museum.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १८ - शुक्रः

जिप्पर्

Zipper animated.gif

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल १९ - शनिः

सुनामी

2004 Indonesia Tsunami edit.gif

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २० - रविः

मयूरः

Pfau imponierend.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २१ - सोमः

शम्बुकम्

Epitonium scalare shell.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २२ - मङ्गलः

नभश्चारी

Michael Gernhardt in space during STS-69 in 1995.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २३ - बुधः

सर्पः

AD2009Aug07 Natrix natrix 01.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २४ - गुरुः

दक्षिणध्रुवः

Antarctica 1912 edit.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २५ - शुक्रः

पद्मम्

Nelumno nucifera open flower - botanic garden adelaide2.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २६ - शनिः

फोकल्ट् निदोलः

Foucault pendulum animated.gif

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २७ - रविः

गजावलोकनम्

Elephas Maximus Eye Closeup cropped.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २८ - सोमः

च्याङ्ग् चुङ्ग् स्तूपः (बौद्धमन्दिरम्)

Chang Chun Shrine amk.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल २९ - मङ्गलः

छत्रकम्

Amanita muscaria tyndrum.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

अप्रैल ३० - बुधः

आकाशपतनम्

720th Special Tactics Group airmen jump 20071003.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, दिसम्बर ५, २०१९; इदानीं समयः- १५:३६ UTC