विकिपीडिया:Picture of the day/अगष्ट्२०२०

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)आगस्ट् १ - शनिः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् २ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् ३ - सोमः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ४ - मङ्गलः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ५ - बुधः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ६ - गुरुः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ७ - शुक्रः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ८ - शनिः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् ९ - रविः

फलकम्:POTD default view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

आगस्ट् १० - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् ११ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् १२ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् १३ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् १४ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् १५ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् १६ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् १७ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् १८ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् १९ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २० - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २१ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २२ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २३ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २४ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २५ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २६ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २७ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २८ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् २९ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् ३० - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

आगस्ट् ३१ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, जून् २४, २०२१; इदानीं समयः- ०२:४४ UTC