विकिपीडिया:Picture of the day/जनवरी २०२२

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)जनवरी १ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ३ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ४ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ५ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ६ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ७ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ८ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ९ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १० - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ११ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १२ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १३ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १४ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १५ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १६ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १७ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १८ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी १९ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २० - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २१ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २२ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २३ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २४ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २५ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २६ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २७ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २८ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी २९ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ३० - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जनवरी ३१ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य सोमवासरः, जून् १४, २०२१; इदानीं समयः- ०८:५६ UTC