विकिपीडिया:Picture of the day/जून् २०१६

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)जून् १ - बुधः

भीमजरासन्धयुद्धम्

Bhima and Jarasandh Wrestling.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २ - गुरुः

पौराणिकभारतम्

EpicIndia.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ३ - शुक्रः

कृष्णपाण्डवानां सञ्जयेन सह मेलनम्

Krishna and Pandavasa meet Sanjaya.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ४ - शनिः

भारतवर्षम्

Mahabharata BharatVarsh.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ५ - रविः

दौपद्या सह पाण्डवाः

The five Pandavas with Draupadi (bazaar art, c.1910-20).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ६ - सोमः

खारवा-मध्ये स्थितं व्यासगणेशयोः मूर्ती

Karwar Pictures - Yogesa 19.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ७ - मङ्गलः

स्वमात्रा सह संवादरतः वेदव्यासः

Vyasa with his mother.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ८ - बुधः

अश्वत्थाम्ना सह वेदव्यासः

Ashwatthama with Vyasa.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ९ - गुरुः

गङ्गायाः कृष्णव्यासाभ्यां सह संवादः

Krishna, Vyasa console Ganga following Bhishma's death.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १० - शुक्रः

कथ्थकलि-नृत्यम्

Kochi, Kathakali performance (6317474153).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ११ - शनिः

सरस्वतीकण्ठाभरणविद्यापीठस्य स्तम्भः

Adhai Din-ka-Jhonpra Column detail (6133963541).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १२ - रविः

पुष्करोत्सवः

Pushkar Fair 2012.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १३ - सोमः

राजस्थाने वायुयात्रा

Hot Air Balloon Ride by Sky Waltz.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १४ - मङ्गलः

मृदु जलम्

Holy waters.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १५ - बुधः

पवित्रः पुष्करतडागः

Lake of Pushkar Ajmer.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १६ - गुरुः

डिङ्गा गरवा-पर्व

Dhinga Gavar.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १७ - शुक्रः

पनीरव्यङ्जनम् अजमेरस्थम्

Fried paneer in Jaisalmer.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १८ - शनिः

वटपुरस्य मुद्रा

Silver rupee of Sayaji Rao III of Baroda.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १९ - रविः

गडसिसर-तडागः

Gadsisar Lake.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २० - सोमः

जयपुरस्य प्रसिद्धम् अतिथिगृहम्

Heritage Inn Hotel, Jaisalmer.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २१ - मङ्गलः

वायुचक्रिकोद्यानम्, जेसलमेर

Jaisalmer Wind Park.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २२ - बुधः

बारा बाग, पनोरामियो

BARA BAGH - panoramio.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २३ - गुरुः

महावीरजन्म

Idol with Jadtar's decoration.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २४ - शुक्रः

गोवर्धनलीलायाः कलादृश्यम्

The temple walls Halebid.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २५ - शनिः

१८ शताब्द्याः भागवतपुराणस्य पाण्डुलिपिः

Bhagavata Purana manuscript, 18 century.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २६ - रविः

ब्रह्मा

Brahma sarawati.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २७ - सोमः

ऋषभदेवः

From a series of Vishnu Avataras- Rishabha.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २८ - मङ्गलः

गोवर्धननाथः

Krishna Holding Mount Govardhan - Crop.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २९ - बुधः

हवामहल, राजस्थानम्

Hawa Mahal Jaipur.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ३० - गुरुः

अम्बरदुर्गे गजयात्रा

Amber Fort.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, आगस्ट् ६, २०२०; इदानीं समयः- ०९:२८ UTC