विकिपीडिया:Picture of the day/जून् २०२०

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)जून् १ - सोमः

शुष्कद्राक्षा

Raisins 01.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २ - मङ्गलः

मेघः

Monsoon clouds near Nagercoil.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ३ - बुधः

मक्षिकाः

Female Coptotermes formosanus.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ४ - गुरुः

घण्टा

A bell at the Chattarpur Temple complex, Mehrauli.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ५ - शुक्रः

मृद्भाण्डम्

Clay pot India Tamil word 7.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ६ - शनिः

रामसेतुः

Final Dhanush 002.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ७ - रविः

केशव बलिराम हेडगेवार

Dr. Hedgevar.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ८ - सोमः

जम्बुद्वीपः

Asia (orthographic projection).svg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ९ - मङ्गलः

काफी पुष्पाणि

Coffee Flowers.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १० - बुधः

आपणिकः

Sri Lankan middle aged street merchant (waist up outdoor portrait). Sri Lanka.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ११ - गुरुः

मधुमेहः

Blue circle for diabetes.svg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १२ - शुक्रः

अक्षरधाम

Akshardham Lotus.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १३ - शनिः

साधु

People of Varanasi 006.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १४ - रविः

ऋग्वेदस्य पाण्डुलिपिः

Rigveda MS2097.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १५ - सोमः

दीप:

Diya.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १६ - मङ्गलः

मत्स्यः

Grass carp fexx.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १७ - बुधः

अपूप

Pound layer cake.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १८ - गुरुः

पुष्करिणी

Pushkarni Hampi Ruins Bellary Karnataka.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् १९ - शुक्रः

हरिकथा

Sant Bhadragiri Achyuta Das.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २० - शनिः

कदलीफलानि

Banana bunch India Tamil word 15.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २१ - रविः

सम्पूर्णं सूर्यग्रहणम्

Solar eclipse 1999 4 NR.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २२ - सोमः

कालिदासः

Kalidas.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २३ - मङ्गलः

रथयात्रा, पुरी

Rath Yatra Puri 2007 11028.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २४ - बुधः

मृन्नीडः

Wasp nest-red soil-India.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २५ - गुरुः

वनगव

Indian buffalo-vandallur-Tamilnadu34India.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २६ - शुक्रः

हरिद्रा-कुङ्कुम

Colourful spices in Bangalore.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २७ - शनिः

गुहान्तर्गतहरिमन्दिरम्

BadamiCaves87.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २८ - रविः

गुरुकुल

Parmarth4.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् २९ - सोमः

यष्टिकन्दुकक्रीडा

Field hockey.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

जून् ३० - मङ्गलः

गृहाणि

Kovachevitsa village in southern Bulgaria.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य रविवासरः, जुलै १२, २०२०; इदानीं समयः- ०४:२० UTC