विकिपीडिया:Picture of the day/एप्रिल् २०२१

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)एप्रिल् १ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् २ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् ३ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् ४ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् ५ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् ६ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् ७ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् ८ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् ९ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् १० - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् ११ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् १२ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् १३ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् १४ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् १५ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् १६ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् १७ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् १८ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् १९ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् २० - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् २१ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् २२ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् २३ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् २४ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् २५ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् २६ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् २७ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् २८ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् २९ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

एप्रिल् ३० - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य सोमवासरः, जून् १४, २०२१; इदानीं समयः- ०८:५७ UTC