विकिपीडिया:Picture of the day/मै २०२१

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)मई १ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ३ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ४ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ५ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ६ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ७ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ८ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ९ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई १० - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ११ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई १२ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई १३ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई १४ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई १५ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई १६ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई १७ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई १८ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई १९ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २० - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २१ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २२ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २३ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २४ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २५ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २६ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २७ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २८ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई २९ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ३० - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

मई ३१ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य शुक्रवासरः, फरवरी २८, २०२०; इदानीं समयः- ००:१९ UTC