विकिपीडिया:Picture of the day/जुलै २०२३

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)जुलै १ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ३ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ४ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ५ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ६ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ७ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ८ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ९ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै १० - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ११ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै १२ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै १३ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै १४ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै १५ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै १६ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै १७ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै १८ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै १९ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २० - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २१ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २२ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २३ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २४ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २५ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २६ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २७ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २८ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै २९ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ३० - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

जुलै ३१ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, अक्टोबर् २२, २०२०; इदानीं समयः- २१:२८ UTC