विकिपीडिया:Picture of the day/नवेम्बर् २०२१

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)नवेम्बर् १ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् २ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् ३ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् ४ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् ५ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् ६ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् ७ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् ८ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् ९ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् १० - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् ११ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् १२ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् १३ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् १४ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् १५ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् १६ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् १७ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् १८ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् १९ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् २० - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् २१ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् २२ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् २३ - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् २४ - बुधः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् २५ - गुरुः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् २६ - शुक्रः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् २७ - शनिः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् २८ - रविः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् २९ - सोमः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्

नवेम्बर् ३० - मङ्गलः

चित्रं निर्धारितं नास्ति ।

सृज्यताम्


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य गुरुवासरः, मार्च् ४, २०२१; इदानीं समयः- ०७:२३ UTC