विकिपीडिया:Picture of the day/डिसेम्बर् २०१९

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
(विकिपीडिया:Picture of the day/दिसम्बर २०१९ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
Jump to navigation Jump to searchदैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्एषा सञ्चिका अस्ति चित्राणाम् । भवान्/भवती वा स्वयोजकपृष्ठे सम्भाषणपृष्ठे च सततः चित्राणि स्थापयितुं शक्नोति । तन्निमित्तं {{pic of the day}} (लेखरूपम्) अथवा {{POTD}} (लघुरूपम्) लिख्यताम् ।

शुद्धिकरणस्य सर्वर् क्याशे(cache)दिसम्बर १ - रविः

कलायः

Arachis-hypogaea-(peanuts).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर २ - सोमः

छत्राकम्

(Gemeine Steinpilz) Boletus edulis.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ३ - मङ्गलः

पुष्पाणि

"Rudbeckia hirta" Black-eyed Susan Gibberd Garden Essex England (cropped).JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ४ - बुधः

चाकलेहः

Chocolate02.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ५ - गुरुः

विदूषकः

VSAN Wgt 2015 476 Markdorf.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ६ - शुक्रः

मार्जारः

Tabby cat with blue eyes-3336579.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ७ - शनिः

पर्णानि

003 2011 04 18 Blattadern.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ८ - रविः

नीडः

02 days old.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ९ - सोमः

घटी

Swatch Irony Charcoal Suit.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर १० - मङ्गलः

प्रयोगषाला

Chemistry Laboratory - Bench.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ११ - बुधः

महेन्द्र सिंह धोनी

Dhoni at Reebok event.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर १२ - गुरुः

कृष्णाङ्गारः

Coal mine Wyoming.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर १३ - शुक्रः

दूरदर्शकम्

Zeiss2.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर १४ - शनिः

गूगल्

Logo Google 2013 Official.svg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर १५ - रविः

तिरुमलदेवालयः

Tirumala gopurams.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर १६ - सोमः

सूर्यॉदयः

Sunrise at TaniJubbar Lake.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर १७ - मङ्गलः

मक्षिका

Musca domestica September 2007-1.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर १८ - बुधः

गावः

Livestock25.tif (25003317318).jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर १९ - गुरुः

नृत्यम्

A Manipuri Dancer in traditional Krishna attire.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर २० - शुक्रः

बेङ्गळूरुनगरम्

Bangalore .jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर २१ - शनिः

शिरस्त्रम्

Taqiyah.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर २२ - रविः

महाभारतम्

Ganesha write Mahabharata.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर २३ - सोमः

शाटिका

Sari 2.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर २४ - मङ्गलः

गृहम्

Bhutanese Farmhouse Soe Yaksa.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर २५ - बुधः

सम्पूर्णं सूर्यग्रहणम्

Solar eclipse 1999 4 NR.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर २६ - गुरुः

शतिक तापमानी

Fieberthermometer BW 2.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर २७ - शुक्रः

अण्णा हजारे

Anna with gandhi.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर २८ - शनिः

कपालेश्वरदेवालयः, मैलापुर्

MylaporeKapaleeshwararTemple.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर २९ - रविः

गोदा

NarayanaTirumala5.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ३० - सोमः

सङ्गणकम्

Intertec Superbrain.jpg

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.

दिसम्बर ३१ - मङ्गलः

पाचिका

The Kitchen at Delmonico's, 1902.JPG

view - edit - create protected version To create the protected version, replace the first line with {{subst:POTD row and save it.


दैनिकनिर्वाचितचित्राणां मासिकी सञ्चिका

 • २०१३: जनवरी
 • फेब्रवरी
 • मार्च्
 • एप्रिल्
 • मे
 • जून्
 • जुलै
 • आगस्ट्
 • सप्टेम्बर्
 • अक्टोबर्
 • नवेम्बर्
 • डिसेम्बर्अद्य मङ्गलवासरः, जनवरी २१, २०२०; इदानीं समयः- ११:४६ UTC